ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

31. 01. 2021.

 

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
КОЈА НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ

 

Нови усклађени неопорезиви износи примењују се за исплате почев од 1. фебруара 2021. до 31. јануара 2022. године објављени су у „Службеном гласнику РС“ бр. 6/21 и износе:

 

Ред. бр.

ОПИС

Неопорезиви износ

1

2

4

1

За долазак и одлазак са рада (члан 18. тачка. 1) Закона о порезу на
доходак грађана (ЗПДГ)

4.040,00

2

За време проведено на службеном путу у земљи (дневница) (члан 18. тачка 2) ЗПДГ)

2.425,00

3

За коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе (члан 18.
тачка 5) ЗПДГ)

7.071,00

4

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (члан 18. тачка 7) ЗПДГ)

40.399,00

5

Поклон деци запослених, до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. тачка 8) ЗПДГ)

10.100,00

6

Јубиларне награде запосленима (члан 18. тачка 9) ЗПДГ)

20.198,00

7

Помоћ у случају смрти члана породице запосленог (члан 18. тачка 9а) ЗПДГ)

70.696,00

8

Износи премија за добровољно здравствено осигурање и пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд који послодавац плаћа за запослене (члан 14б. ЗПДГ и члан 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање)

6.062,00

9

Износи премија за добровољно здравствено осигурање и пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд који послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог (члан 21a став 2. ЗПДГ)

6.062,00

10

Помоћ у случају смрти запосленог, или пензионисаног радника (члан 9. тачка 9) ЗПДГ)

70.696,00

11

Стипендије и кредити ученицима и студентима (члан 9. тачка 12) ЗПДГ)

30.967,00

12

Накнада за исхрану – хранарину коју спортистима аматерима исплаћују спортски клубови (члан 9. тачка 13) ЗПДГ)

10.100,00

13

Накнада за рад чланова бирачких и гласачких одбора за спровођење непосредних избора и других облика непосредног изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису становништва (члан 9. тачка 29) ЗПДГ)

5.423,00

 

14

Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код исплатиоца (члан 9. тачка 30) ЗПДГ)

13.420,00

15

Накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, исплаћене у складу са наведеним програмима (члан 9. тачка 31) ЗПДГ)

103.225,00

16

Појединачно остварени добитак од игара на срећу (члан 83. став 4. тачка 1) ЗПДГ)

103.225,00

17

Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца (члан 85. тачка 11) ЗПДГ)

13.420,00

 

Неопорезиви износ зараде који се примењује од 1. јануара 2021. године износи 18.300 динара, о чему смо детаљно писали у ПС 24/20 на 41. страни. Овај износ не усклађује се 1. фебруара 2021. године. Прво усклађивање неопорезивог износа зараде од 18.300 динара годишњим индексом потрошачких цена вршиће се почев у 2022. години.