ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27. 01. 2021.

 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА О ПОРЕЗУ И ДОПРИНОСИМА КОЈЕ
ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА УНОСИ У ОБРАЗАЦ ППП ПО

 

Министарство финансија дало је мишљење бр. 011-00-24/21-04 од 18. јануара 2021. године у вези са исказивањем података о порезу и доприносима које исплатилац прихода уноси у потврду о плаћеном порезу по одбитку која се издаје на Обрасцу ППП-ПО – Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 2020 годину.

Оно што је најважније за већину наших претплатника је то да се у обрасцу ППП-ПО - Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 2020. годину, у делу 3. Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио и платио порезе и доприносе по одбитку, у колонама под ред. бр. 3.5, 3.6. и 3.7. исказују подаци о порезу и доприносима по основу зараде, који подаци у себи садрже и износ пореза и доприноса за које је привредни субјект (исплатилац прихода) остварио право на одлагање доспелости за плаћање и право на одлагање плаћања у прописаним роковима, сагласно Уредби и Уредби о поступку и начину одлагања плаћања.

Иако се у овом мишљењу изричито не наводи да се односи и на Закључак Владе Републике Србије којим су уређене економске мере у виду додатних директних давања и фискалних погодности, сматрамо да се оно односи и на одложене порезе и доприносе по Закључку.

У наставку преносимо целокупан текст мишљења:

 

У вези са вашим дописом број: 000-438-00-1/2021-0000 од 4. јануара 2021. године, који се односи на исказивање података о порезу и доприносима које исплатилац прихода уноси у обрачун који издаје обвезнику по истеку календарске године, са становишта пореза на доходак грађана обавештавамо вас:

 

Чланом 5. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 и 153/20 - у даљем тексту: Закон) прописано је да се годишњи порез на доходак грађана плаћа по решењу надлежног пореског органа на доходак остварен у календарској години, у складу са Законом.

Одредбом члана 87. став 3. Закона прописано је, поред осталог, да се зараде из става 2. тачка 1) овог члана умањују за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћене на те приходе у Републици на терет лица које је остварило зараду.

Доходак из става 2. члана 87. Закона увећава се за износ који се, у календарској години за коју се утврђује годишњи порез, обвезнику исплати по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање (члан 87. став 4. Закона).

Одредбом члана 106. став 1. Закона, прописано је да је исплатилац из члана 101. Закона дужан да обвезнику, приликом сваке исплате, као и по истеку године, изда обрачун са подацима о: бруто приходу, трошковима, опорезивом приходу, олакшицама, плаћеним доприносима за социјално осигурање и плаћеном порезу.

Правилником о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС”, бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-исправка, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18 и 96/19) прописује се садржина потврде о плаћеном порезу по одбитку која се издаје на Обрасцу ППП-ПО - Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 20___ годину (члан 1. тачка 3) тог правилника). 

Одредбом члана 66. став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 и 153/20 - у даљем тексту: Закон о доприносима) прописано је да обвезник доприноса који је сам платио доприносе, односно коме је у његово име и у његову корист плаћен допринос из основице која прелази износ највише годишње основице за календарску годину има право на повраћај тако више плаћеног износа доприноса.

Повраћај више плаћеног доприноса врши се по истеку календарске године за претходну годину, на основу унетих података у матичну евиденцију надлежне организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање и на основу потврда исплатилаца прихода о висини основице доприноса и обрачунатим и плаћеним доприносима по одбитку и података надлежне организационе јединице Пореске управе о основици и висини обрачунатог и плаћеног доприноса по решењу, сагласно члану 3. Правилника о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години („Службени гласник РС”, број 100/04).

Према одредби члана 2. тачка 2) алинеја прва Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 54/20 и 60/20 - у даљем тексту: Уредба) фискалне погодности значе одлагање доспелости за плаћање одређених јавних прихода који у складу са одговарајућим пореским законима доспевају за плаћање у периоду од 1. априла до 30. јуна 2020. године, а изузетно до 31. јула 2020. године за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају на зараду за месец јун 2020. године исплаћену у складу са прописима којима се уређује рад, и одлагање њиховог плаћања, и то пореза на доходак грађана на зараде и накнаде зарада (у даљем тексту: порез) и доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси) на зараде и накнаде зарада, као и пореза и доприноса на личну зараду предузетника и предузетника пољопривредника, за месец март, април и мај 2020. године, односно по избору пореског обвезника за месец април, мај и јун 2020. године за оне пореске обвезнике који су исплате зарада и накнада зараде, као и личне зараде предузетника и предузетника пољопривредника за месец март 2020. године делимично или у целости извршили до дана ступања на снагу Уредбе.

Сагласно одредби члана 4. став 2. Уредбе, правно лице из става 1. овог члана, које се определи да користи фискалне погодности и директна давања из Уредбе, подноси Појединачну пореску пријаву о обрачунатим порезима и доприносима (у даљем тексту: Образац ППП-ПД) за приходе из радног односа посебно од Обрасца ППП-ПД за приходе ван радног односа.

Правно лице које се определи да користи фискалне погодности и директна давања из Уредбе, у Обрасцу ППП-ПД за приходе из радног односа за обрачунски период - месец за који користи фискалне погодности и директна давања из Уредбе у пољу 1.4. - датум плаћања, уноси датум 04. јануар 2021. године (члан 4. став 3. Уредбе).

Доприноси чије плаћање је одложено у складу са Уредбом, сматрају се плаћеним за сврху остваривања права по основу пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања, остваривања права за случај незапослености и остваривања права на финансијску подршку породици са децом (члан 4. став 4. Уредбе).

Сагласно члану 5. став 1. алинеја прва Уредбе, правно лице има право на одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у висини обавеза чија је доспелост за плаћање одложена у складу са чланом 4. Уредбе, на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате.

Уредбом о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС”, број 156/20 - у даљем тексту: Уредба о поступку и начину одлагања плаћања), чланом 4. став 1. прописано је, поред осталог, да укупан износ доспелих обавеза по основу пореза и доприноса на зараде, накнаде зарада из члана 2. став 1. алинеја прва ове уредбе, одлаже се на највише 24 једнаке месечне рате, без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања тих обавеза, тако да прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе.

Чланом 5. став 1. Уредбе о поступку и начину одлагања плаћања прописано је да привредни субјект из чл. 2. и 3. ове уредбе може и пре истека периода из члана 4. ст. 1, 3, 4, 6. и 8. ове уредбе, да у целости исплати дуговани порез и доприносе који су предмет одлагања плаћања.

Чланом 5. став 2. Уредбе о поступку и начину одлагања плаћања прописано је да се доприноси чије је одлагање плаћања одложено у складу са овом уредбом, сматрају плаћеним за сврху остваривања права по основу пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања, остваривања права за случај незапослености и остваривања права на финансијску подршку породици са децом, као и остваривања права у друге сврхе.

Чланом 5. став 4. Уредбе о поступку и начину одлагања плаћања прописано је да привредни субјект из чл. 2. и 3. ове уредбе који, у периоду одлагања плаћања не измири рату у роковима из члана 4. ове уредбе, губи право на одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса које су предмет одлагања у складу са овом уредбом без посебног спровођења пореског поступка и исто се евидентира у пореском рачуноводству и доспева даном губитка права на одлагање плаћања. Надлежни порески орган спроводи поступак редовне и принудне наплате над преосталим неплаћеним износом у смислу става 4. овог члана, сходно одредбама закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација (члан 5. став 5. Уредбе о поступку и начину одлагања плаћања).

 

Сходно наведеним одредбама, одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада (исплаћене у складу са прописима којима се уређује рад) који  у складу са одговарајућим пореским законима доспевају за плаћање у периоду од 1. априла до 30. јуна 2020. године а изузетно до 31. јула 2020. године, као и одлагање плаћања тих пореза и доприноса уређено је Уредбом. С тим у вези, привредни субјекти који су се определили да користе фискалне погодности и директна давања према Уредби, требало је да у прописаним роковима поднесу пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД (са датумом плаћања 4. јануар 2021. године) у којима су исказивали податке о висини прихода и обрачунатих пореза и доприноса по основу зараде за одређени обрачунски период - месец за који користе/остварују (фискалне погодности) право на одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса по основу зараде и одлагање плаћања тих обавеза. По основу зарада за предметне месеце из 2020. године, према Уредби, омогућено је право на одлагање доспелости за плаћање и одлагање плаћања на највише 24 једнаке месечне рате, без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса. У случају да привредни субјект не измири рату у прописаним роковима из Уредбе о поступку и начину одлагања плаћања, губи право на одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса које су предмет одлагања без посебног спровођења пореског поступка и плаћање доспева даном губитка права на одлагање плаћања а надлежни порески орган спроводи поступак редовне и принудне наплате над преосталим неплаћеним износом дугованог пореза и доприноса. За сврху остваривања права по основу пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања, остваривања права за случај незапослености и остваривања права на финансијску подршку породици са децом, као и остваривања права у друге сврхе, доприноси чије је одлагање плаћања одложено у складу са Уредбом о поступку и начину одлагања плаћања, сматрају се плаћеним.

Имајући у виду наведено, сматрамо да се у Обрасцу ППП-ПО - Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 2020. годину, у делу 3. Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио и платио порезе и доприносе по одбитку, у колонама под ред. бр. 3.5, 3.6. и 3.7. исказују подаци о порезу и доприносима по основу зараде, који подаци у себи садрже и износ пореза и доприноса за које је привредни субјект (исплатилац прихода) остварио право на одлагање доспелости за плаћање и право на одлагање плаћања у прописаним роковима, сагласно Уредби и Уредби о поступку и начину одлагања плаћања.

У вези са повраћајем више плаћеног доприноса из основице која прелази износ највише годишње основице за 2020. годину, у смислу члана 66. Закона о доприносима, обвезник коме је у његово име и у његову корист плаћен допринос из основице која прелази износ највише годишње основице за ту календарску годину има право на повраћај тако више плаћеног износа доприноса. Право на повраћај више плаћеног износа доприноса обвезник може да оствари када у целости исплати дуговани износ обавеза по основу (неплаћених) доприноса за које је остварио право на одлагање доспелости за плаћање и који су предмет одлагања плаћања у прописаним роковима сагласно Уредби и Уредби о поступку и начину одлагања плаћања. Kако се право на одлагање плаћања врши на највише 24 једнаке месечне рате, то је крајњи рок за плаћање доприноса 10. јануар 2023. године. У  случају губитка права на одлагање плаћања обавеза, даном губитка права на одлагање плаћања доспевају обавезe по основу доприноса (које су предмет одлагања плаћања).