ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

26. 06. 2021.

 

ОДЛАГАЊЕ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОДРЕДБИ О ПДВ ТРЕТМАНУ ПОВРАТНЕ АМБАЛАЖЕ
НА 1. ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ


Министарство финансија донело је Правилник о допуни Правилника о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Правилник). Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“. Бр. 64/21 од 25. јуна 2021. године и ступа на снагу 1. јула 2021. године.

Правилником се у Правилник о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, број 37/21 – У даљем тексту: Правилника о ПДВ) додаје још један члан, 280а. којим је прописано следеће:

- одложен је почетак примене одредби члана 44. члана 55. став 1. тачка 3) подтачка (4) и члана 230. Правилника о ПДВ на 1. јануар 2022. године, при чему подсећамо да се наведене одредбе односе ПДВ третман повратне амбалаже и њену евиденцију од стране обвезника ПДВ који примаоцу добара не зарачунава повратну амбалажу;

- прецизирана је обавеза обвезника ПДВ који врши промет добара у повратној амбалажи и који примаоцу добара не зарачунава повратну амбалажу, да на дан 31. децембра 2021. године утврди мањак амбалаже, да на утврђени мањак обрачуна ПДВ и да обрачунати ПДВ плати у складу са Законом о ПДВ;

- дефинисана је повратна амбалажа (мада је то већ учињено чланом 44. Правилника о ПДВ) као амбалажа која се, после враћања, поново употребљава за исту намену и

- прецизирано је да се евиденција из члана 230. Правилника о ПДВ, односно евиденција од стране обвезника ПДВ који примаоцу добара не зарачунава повратну амбалажу, односи на повратну амбалажу предату од 1. јануара 2022. године.