ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

25. 02. 2021.

 

ПЕТОСТРУКИ ИЗНОС ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОРЕСКЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ, ИЗНОСИ 454.245 ДИНАРА

 

Према члану 7. Старог Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе, уколико је салдо појединачне групе амортизације од II до V мањи од пет просечних бруто зарада исплаћених по запосленом у Републици у последњем месецу периода за који се врши обрачун амортизације, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, целокупан салдо те групе признаје се као расход амортизације и салдо групе једнак је нули.

Наиме, ако је податак у колони 8 Обрасца ОА за 2020. годину (који се утврђује као разлика крајњег салда групе и обрачунате амортизације, односно као разлика колона 5 и 7 Обрасца ОА) нижи од 454.245 динара, тај податак своди се на нулу тако што се обрачуната амортизација у колони 7 Обрасца ОА увећа за овај износ који се рачунски добија у колони 8.

Подсећамо, правило „примене петоструке децембарске зараде“ односи се искључиво на средства која су стечена закључно са 31.12.2018. године и разврстана од II до V групе и за која се амортизација обрачунава на Обрасцу ОА за 2020. годину применом старих правила.