ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

24. 06. 2021.

 

ПОДНОШЕЊЕ ОБРАСЦА ОА (ПОРЕСКА АМОРТИЗАЦИЈА) ЗА 2020. ГОДИНУ – ПОРУКА У АПЛИКАЦИЈИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ДА ЈЕ КРАЈЊИ САЛДО АМОРТИЗАЦИОНЕ ГРУПЕ МАЊИ ОД ПЕТ ПРОСЕЧНИХ МЕСЕЧНИХ БРУТО ЗАРАДА У РЕПУБЛИЦИ ИЛИ ДА ЈЕ КРАЈЊИ САЛДО АМОРТИЗАЦИОНЕ ГРУПЕ МАЊИ ОД ИЗНОСА КОЈИ СЕ ДОБИЈА ПРИМЕНОМ ОДГОВАРАЈУЋЕ АМОРТИЗАЦИОНЕ СТОПЕ НА САЛДО ГРУПЕ НА ДАН 31.12.2018.


Поштовани претплатници,

Велики број Вас јавља нам се услед потешкоћа приликом подношења пореских образаца (ПБ 1, ПБ 2 и др.) за 2020. годину, а који су искључиво последица немогућности подношења Обрасца ОА (обрачун пореске амортизације) јер апликација Пореске управе приликом покушаја подношења Обрасца ОА за 2020. годину то не дозвољава уз обавештење да је крајњи салдо амортизационе групе мањи од пет просечних месечних бруто зарада у Републици у последњем месецу периода за који се врши обрачун амортизације (децембар) или да је крајњи салдо амортизационе групе (за 2020. годину) мањи од износа који се добија применом одговарајуће амортизационе стопе на салдо амортизационе групе на дан 31.12.2018.

У вези са претходним, а у циљу идентификовања (и решавања) проблема, кратко наводимо релевантне законске прописе и то:

1. За средства за која се саставља и надлежном пореском органу Републике Србије подноси ОА образац (конкретно за 2020. годину), чланом 7. Старог Правилника о пореској амортизацији прописано је да када је крајњи салдо одређене групе од II до V мањи од 5 (пет) просечних месечних бруто зарада исплаћених по запосленом у Републици Србији у последњем месецу периода за који се врши обрачун амортизације (конкретно сада децембар), целокупан салдо те групе признаје се као расход амортизације и салдо групе једнак је нули – ово правило приказујемо у ПРИМЕРУ бр. 1. у наставку.

 

2. На самом крају важећег Закона о порезу на добит правних лица, у Самосталном члану 14 (с12) став 2. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018) прописано је да ако је крајњи салдо за: II амортизациону групу мањи од 10%; III амортизациону групу мањи од 15%; IV амортизациону групу мањи од 20% и V амортизациону групу мањи од 30%, у односу на салдо утврђен на дан 31. децембра 2018. године (односно на последњи дан пореског периода који почиње у 2018. години), као расход амортизације признаје се целокупан салдо групе – ово правило приказујемо у ПРИМЕРУ бр. 2. у наставку.

 

Управо се највећи број потешкоћа у поношењу Обрасца ОА за 2020. годину односи на ово последње, али ћемо у наставку на два карактеристична примера показати потешкоће и начин њиховог превазилажења.

 

 

ПРИМЕР бр. 1 – крајњи салдо одређене амортизационе групе за 2020. годину је мањи од пет просечних месечних бруто зарада исплаћених по запосленом у Републици Србији за децембар

Обвезник је за средства за која подноси Образац ОА за 2020. годину извршио обрачун пореске амортизације на прописаном обрасцу и приликом његовог подношења путем електронске апликације Пореској управи примио обавештење (поруку) да тај обрачун није правилно извршен и да исти није могуће поднети док се грешка не отклони.

Обвезник је следећи обрачун пореске амортизације за 2020. годину (Образац ОА) покушао да поднесе путем апликације Пореској управи:

у динарима

Број групе

Почетни салдо групе

Прибављена средства која се стављају у употребу

Отуђена средства током године

Неотписана вредност (2+3-4)

Стопа %

Амортизација (5x6)

Неотписана вредност на крају године (5-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

II

5.000.000

 

1.000.000

4.000.000

10%

400.000

3.600.000

III

7.000.000

 

 

7.000.000

15%

1.050.000

5.950.000

IV

6.000.000

 

500.000

5.500.000

20%

1.100.000

4.400.000

V

3.000.000

 

2.400.000

600.000

30%

180.000

420.000

По претходном обрачуну утврђена је пореска амортизација за 2020. годину за средства за која се подноси Образац ОА у укупном износу од 2.730.000 динара. Међутим, тај обрачун није исправан јер пет просечних месечних бруто зарада исплаћених по запосленом у Републици Србији за месец децембар 2020. године износи 454.245 динара (на основу података Републичког завода за статистику) и тај износ виши је од крајњег салда V амортизационе групе за 2020. годину (420.000 динара), па је потребно и претходно наведену вредност крајњег салда V амортизационе групе у износу од 420.000 динара исказати у трошковима амортизације 2020. године која се признаје за пореске сврхе (у оквиру колоне 7 Обрасца ОА), а крајњи салдо V амортизационе групе свести на нулу (у оквиру колоне 8 Обрасца ОА) , односно:

у динарима

Број групе

Почетни салдо групе

Прибављена средства која се стављају у употребу

Отуђена средства током године

Неотписана вредност (2+3-4)

Стопа %

Амортизација (5x6)

Неотписана вредност на крају године (5-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

II

5.000.000

 

1.000.000

4.000.000

10%

400.000

3.600.000

III

7.000.000

 

 

7.000.000

15%

1.050.000

5.950.000

IV

6.000.000

 

500.000

5.500.000

20%

1.100.000

4.400.000

V

3.000.000

 

2.400.000

600.000

100%

600.000

 

 

ПРИМЕР бр. 2 – крајњи салдо одређене амортизационе групе за 2020. годину је мањи од износа који се добија множењем износа салда исте те групе на дан 31.12.2018. године са припадајућом амортизационом стопом

Обвезник је за средства за која подноси Образац ОА за 2020. годину извршио обрачун пореске амортизације на прописаном обрасцу и приликом његовог подношења путем електронске апликације Пореској управи примио обавештење (поруку) да тај обрачун није правилно извршен и да исти није могуће поднети док се грешка не отклони.

Обвезник је следећи обрачун пореске амортизације за 2020. годину (Образац ОА) покушао да поднесе путем апликације Пореској управи:

у динарима

Број групе

Почетни салдо групе

Прибављена средства која се стављају у употребу

Отуђена средства током године

Неотписана вредност (2+3-4)

Стопа %

Амортизација (5x6)

Неотписана вредност на крају године (5-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

II

5.000.000

 

1.000.000

4.000.000

10%

400.000

3.600.000

III

7.000.000

 

 

7.000.000

15%

1.050.000

5.950.000

IV

6.000.000

 

500.000

5.500.000

20%

1.100.000

4.400.000

V

3.000.000

 

1.000.000

2.000.000

30%

600.000

1.400.000

По претходном обрачуну утврђена је пореска амортизација за 2020. годину за средства за која се подноси Образац ОА у укупном износу од 3.150.000 динара. Међутим, тај обрачун није исправан јер обвезник није упоредио вредности крајњих салда по групама из тог обрачуна са износима који се добијају множењем крајњих салда истих тих група на дан 31.12.2018. године са припадајућим амортизационим стопама, односно:

 

 

 

у динарима

Број групе

Крајњи салдо групе (колона 8) у Обрасцу ОА на дан 31.12.2018.

Стопа пореске амортизације %

Производ (2x3)

1

2

3

4

II

10.000.000

10%

1.000.000

III

13.000.000

15%

1.950.000

IV

25.000.000

20%

5.000.000

V

4.500.000

30%

1.350.000

Имајући у виду да је износ који се добија множењем крајњег салда IV амортизационе групе од дана 31.12.2018. године (из колоне 8 Обрасца ОА за 2018. годину) са припадајућом амортизационом стопом те групе (20%) већи од износа крајњег салда IV амортизационе групе из Обрасца ОА за 2020. годину (колона 8), то се целокупан крајњи салдо IV амортизационе групе из претходно приказаног Обрасца ОА за 2020. годину у износу од 4.400.000 такође признаје као расход амортизација за пореске сврхе у тој години (и исказује у оквиру колоне 7 Обрсца ОА), док се сам крајњи салдо IV амортизационе групе тиме своди на нулу (у оквиру колоне 8 Обрасца ОА), односно:

у динарима

Број групе

Почетни салдо групе

Прибављена средства која се стављају у употребу

Отуђена средства током године

Неотписана вредност (2+3-4)

Стопа %

Амортизација (5x6)

Неотписана вредност на крају године (5-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

II

5.000.000

 

1.000.000

4.000.000

10%

400.000

3.600.000

III

7.000.000

 

 

7.000.000

15%

1.050.000

5.950.000

IV

6.000.000

 

500.000

5.500.000

100%

5.500.000

V

3.000.000

 

1.000.000

2.000.000

30%

600.000

1.400.000

 

На самом крају скрећемо пажњу да ће одређени број обвезника имати истовремено и ситуацију приказану у примеру бр 1 и ситуацију приказану у примеру бр. 2.

За све недоумице и помоћ слободно нас можете контактирати преко броја 011/32-09-600.