ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

24. 05. 2021.

 

СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ НОЋНИХ БАРОВА И НОЋНИХ КЛУБОВА ЗБОГ ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19


У „Службеном гласнику РС“, бр. 51/21 од 21. маја 2021. године објављена је Уредба о утврђивању Програма за подршку раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 којом се утврђује Програма подршке раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (у даљем тексту: Програм), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. Ова уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“, односно 22. маја 2021. године.

 

1. Додела бесповратних средстава

Средства утврђена Програмом додељују се бесповратно, а исплату средстава привредним субјектима вршиће министарство надлежно за послове туризма (у даљем тексту: Министарство).

Висину средстава којa могу да остваре привредни субјекти по основу ове уредбе утврдиће Влада, посебним актом. Дакле, у овом моменту још увек није познат износ средства који ће бесповратно бити додељен привредним субјектима који испуњавају услове из Програма.

Одобрена средства уплаћиваће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне отворене код Министарства финансија – Управe за трезoр (у даљем тексту: Управа за трезор).

Министарство ће извршити пренос средстава на посебан наменски рачун за подршку раду ноћним баровима и ноћним клубовима отворен код Управе за трезор, са ког ће се извршити пренос средстава корисницима субвенције, на посебне наменске динарске рачуне отворене код Управе за трезор. Корисници отвaрају посебни наменски динарски рачун за наведену намену.

Након отварања посебних наменских динарских рачуна, Управа за трезор доставиће Министарству Списак привредних субјеката допуњен бројевима тих рачуна.

 

2. Услови за доделу бесповратних средстава

Право на коришћење бесповратних средстава имају привредни субјекти у приватном сектору који испуњавају услове за доделу средстава у складу са Програмом, под условом да нису обухваћени Правилником о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РСˮ, број 160/20 – у даљем тексту: привредни субјекти), и то:

резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица;

резидентни предузетници у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Програмом су утврђени општи и посебни услови које треба да испуне привредни субјекти да би остварили право на доделу бесповратних средстава.

 

2.1. Општи услови за доделу средстава

Право на средства могу да остваре привредни субјекти који на дан објављивања ове уредбе, односно на дан 21. мај 2021. године, испуњавају следеће oпште услове:

1) да су у Агенцији за привредне регистре, као претежну делатност, регистровали:

5610 – делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, или

5630 – услуге припремања и услуживања пића;

2) да им Министарство финансија – Пореска управа (у даљем тексту: Пореска управа) није привремено одузела ПИБ на основу члана 26. Закона о пореском поступку и пореској администрацији;

3) да су евидентирани као обвезници пореза на додату вредност, са датумом евидентирања у систем пореза на додату вредност не каснијим од 1. априла 2019. године, као и да у периоду од 1. априла 2019. године до дана ступања на снагу ове уредбе нису брисани из евиденције обвезника пореза на додату вредност;

4) да над њима није покренут поступак стечаја или ликвидације.

 

2.2. Посебни услови за доделу средстава

Право на средства могу да остваре привредни субјекти који испуњавају следеће посебне услове:

1) да нису добили помоћ по другом основу секторске помоћи, и то као подршку раду хотелске индустрије;

2) да немају дуговања по свим јавним приходима које администрира Пореска управа, закључно са 29. фебруаром 2020. године зузетно право на бесповратна средства по основу ове уредбе могу да остваре привредни субјекти чија дуговања по основу јавних прихода које администрира Пореска управа не прелазе износ од 10.000,00 динара, на дан 29. фебруара 2020. године);

3) да су, у најмање једном објекту врсте ноћни бар или ноћни клуб, у периоду од 1. априла 2019. до 31. марта 2020. године, радили у радном времену које започиње не пре 17 часова и које се завршава не пре 02 часа после поноћи, најмање два дана у недељи, као и да су евидентирали сваки појединачно остварен промет преко фискалне касе;

4) да су у периоду од 1. априла 2020. до 31. марта 2021. године у односу на референтни период од 1. априла 2019. до 31. марта 2020. године имали пад промета на који се плаћа порез на додату вредност, од најмање 70%, а што се утврђује на основу података из пријава пореза на додату вредност за одговарајући период;

5) да им у периоду од 1. априла 2019. године до дана ступања на снагу ове уредбе није изречена мера привремене забране обављања делатности у току пореске контроле, на основу члана 131. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

 

3. Прихватање права и обавезе из Програма

Програмом је прописана обавеза да се привредни субјекти посебно пријављују за додељивање бесповратних средстава подношењем Захтева за утврђивање права на помоћ (у даљем тексту: захтев).

Јавни позив за подношење захтева oбјављен је 22.5.2021. године на званичној интернет страници Министарства www.mtt.gov.rs. Рок за подношење захтева је 15 дана од дана објаве Јавног позива, односно до 6.6.2021. године.

Уз захтев, подносилац доставља и следећу документацију:

копију исечка о отварању фискалне касе, првог и последњег фискалног исечка за два узастопна радна дана у оквиру једне недеље, по радном времену пореског обвезника, за сваки квартал од 1. априла 2019. до 31. марта 2020. године;

копије свих листова ЕДИ књиге за исти период;

одлуку о радном времену пореског обвезника.

Захтев са потребном документацијом се доставља Пореској управи ради провере испуњености услова преко портала еПорези, у делу „Изјава о заинтересованости за помоћˮ.

Пореска управа ће, након спроведеног поступка провере за сваког привредног субјекта, сачинити Списак привредних субјеката који испуњавају услове утврђене Програмом и доставити га Министарству и Управи за трезор.

Списак ће бити објављен на интернет страници Министарства и садржаће све релевантне податке о привредним субјектима који су остварили право на помоћ.

 

4. Исплата средстава

Исплата бесповратних средстава извршиће се на посебне наменске динарске рачуне привредних субјеката наведених у Списку.

Привредни субјекти са Списка биће обавештени о отварању наменских динарских рачуна достављањем обавештења у електронско пореско сандуче на порталу еПорези.

Привредни субјекти исплаћена средства могу искористити до истека периода од три месеца након исплате средстава, након чега ће неискоришћена средства бити пренета у буџет Републике Србије.

Министарство је дужно да води евиденцију о додељеној државној помоћи по основу Програма и да извештај о додељеној државној помоћи достави Комисији за контролу државне помоћи.

За вођење посебног наменског динарског подрачуна за исплату, као и за извршење платних трансакција и пружање других услуга у вези с тим подрачунима, Управа за трезор не наплаћује накнаду, ни друге трошкове. Народна банка Србије не наплаћује Управи за трезор накнаде, ни друге трошкове за извршење платних трансакција у вези с тим рачунима у платним системима чији је оператор.

 

5. Губитак права на бесповратна средства

Привредни субјект губи право на коришћење средстава уколико од дана доделе средстава до 30. јуна 2022. године:

1) престане да обавља претежну делатност са шифром 5610, односно 5630, у врсти угоститељског објекта ноћни бар или ноћни клуб;

2) оствари мањи промет од 30% промета, на који се плаћа порез на додату вредност, у периоду од 1. јула 2021. године до 30. јуна 2022. године, у односу на период од 1. априла 2019. године до 31. марта 2020. године.

Проверу да ли је привредни субјект изгубио право на коришћење вршиће Министарство.

Привредни субјекти су дужни да Министарству квартално, од дана исплате средстава, до петог у месецу за претходни квартал достављају доказ у вези са висином оствареног промета на који се плаћа порез на додату вредност, у периоду од 1. јула 2021. године до 30. јуна 2022. године, у односу на период од 1. априла 2019. године до 31. марта 2020. године. Као доказ привредни субјекти достављају:

периодични извештај за квартал, којим исказују збирни промет за објекат који послује у врсти ноћни бар, односно ноћни клуб, остварен за тај квартал;

копије листова ЕДИ књиге за одговарајући квартал.

Изузетно, привредни субјекти неће изгубити право на додељена средстава, ако су актом Владе или наредбом министра, односно актом јединице локалне самоуправе ограничени у обављању делатности у периоду између 02 часа и 05 часова после поноћи, у укупном трајању не мање од 120 дана.

Привредни субјект који изгуби право на коришћење средстава је дужан да, најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева Министарства, изврши повраћај додељених средстава са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када су му средства исплаћена до дана када врши повраћај.

Повраћај средстава привредни субјект ће извршити на посебан наменски динарски подрачун Министарства, отворен код Управе за трезор.

Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефоне: 011/3139-676, 011/3139-677 и 011/3139-678.