ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

23. 03. 2021.

 

КАМАТНЕ СТОПЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ MИНИСТРА ФИНАНСИЈА ПРОПИСАО ДА СУ У СКЛАДУ СА ПРИНЦИПОМ „ВАН ДОХВАТА РУКЕ“ ЗА 2021. ГОДИНУ


У „Службеном гласнику РС“, бр. 24/2021 од дана 19.03.2021. године објављен је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2021. годину. Овај правилник ступа на снагу 27. марта 2021. године, а примењује се на обрачун расхода и прихода по основу кредита и зајмова између повезаних лица (у смислу члана 59. Закона о порезу на добит правних лица, односно члана 36. Закона о порезу на доходак грађана) за 2021. годину.

У следећој табели дат је приказ каматних стопа Министра финансија за зајмове и кредите између повезаних лица за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ (дат је и упоредни преглед стопа за претходне две године).

 

 

2021. год.

2020. год.

2019. год.

 

ЗА ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ (СЕМ БАНАКА И ДАВАЛАЦА ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА)

Краткорочни кредити у RSD

3,69%

4,71%

4,98%

 

Дугорочни кредити у RSD

3,90%

5,55%

5,69%

 

Краткорочни кредити у EUR и динарски кредити индексирани у EUR

2,32%

2,64%

2,71%

 

Дугорочни кредити у EUR и динарски кредити индексирани у EUR

2,83%

2,87%

2,90%

 

Краткорочни кредити у CHF и динарски кредити индексирани у CHF

није објављена

7,84%

није објављена

 

Дугорочни кредити у CHF и динарски кредити индексирани у CHF

6,86%

7,52%

7,61%

 

Краткорочни кредити у USD и динарски кредити индексирани у USD

1,57%

4,83%

3,08%

 

Дугорочни кредити у USD и динарски кредити индексирани у USD

4,01%

4,05%

4,12%

 

ЗА БАНКЕ И ДАВАОЦЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

Краткорочни кредити у RSD

0,67%

1,92%

2,72%

 

Дугорочни кредити у RSD

3,79%

2,71%

није објављена

 

Кредити у EUR и динарски кредити индексирани у EUR

2,83%

3,11%

3,64%

 

Кредити у USD и динарски кредити индексирани у USD

3,94%

3,87%

5,05%

 

Кредити у CHF и динарски кредити индексирани у CHF

2,61%

2,54%

2,98%

 

Кредити у SEK и динарски кредити индексирани у SEK

3,96%

3,92%

3,91%

 

Кредити у GBP и динарски кредити индексирани у GBP

1,88%

1,88%

1,92%

 

Кредити у RUB и динарски кредити индексирани у RUB

2,56%

3,23%

1,41%

 

Кредити у NOK и динарски кредити индексирани у NOK

није објављена

није објављена

4,25%

 

 

На основу података из претходне табеле, уочава се, уопштено посматрано, наставак тенденције пада каматних стопа у односу на прошлу и претпрошлу годину, што је нарочито присутно код краткорочних и дугорочних кредита и зајмова у RSD код привредних субјеката који нису банке и даваоци финансијског лизинга.

Порески обвезници који за тестирање својих трансферних цена из контролисаних трансакција кредита и зајмова у 2021. години одлуче да примењују ове каматне стопе као тржишне, не могу користити друге приступе тестирању трансферних цена за контролисане трансакције кредита и зајмова, у складу са чланом 61. став 5. Закона о порезу на добит правних лица (аналогно важи сходно одредбама Закона о порезу на доходак грађана).