ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

19. 03. 2021.

 

ИЗМЕНЕ У НАЧИНУ ИСПЛАТЕ И РОКУ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ УГОСТИТЕЉСКЕ И ТУРИСТИЧКЕ ПРИВРЕДЕ


Уредбом о изменама Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник РС", бр. 23/2021), која је ступила на снагу 17.3.2021. године, измењен је начин преноса средстава субвенција са посебаног наменског рачуна отвореног код Министарства финансија – Управе за трезор, на наменске рачуне корисника бесповратних средстава.

У том смислу, прописано је да ће се пренос средстава корисницима субвенција извршити на посебне наменске динарске рачуне већ отворене код Министарства финансија – Управе за трезор, док ће корисницима субвенција који немају отворен посебни наменски динарски рачун, Министарство финансија – Управа за трезор, на њихов захтев, отворити посебни наменски динарски рачун за наведену намену.

Према наведеном, Управа за трезор ће средства субвенција исплаћивати на постојеће наменске рачуне оним субјектима који су користили бесповратна средства по старој Уредби из децембра 2020. године, док нове наменске рачуне отвара само за нове кориснике, који немају претходно отворен наменски рачун, и то на њихов захтев. Другим речима, новим корисницима наменски рачуни неће бити отворени по аутоматизму, како је првобитно било прописано Уредбом, већ искључиво на претходни захтев корисника.

Осим наведеног, измењен је и рок у којем привредни субјекти могу користити бесповратно додељена средства, па је прописано да се средства субвенција могу користити до истека периода од три месеца након исплаћене помоћи, уместо првобитно прописаног рока закључно са 30. септембром 2021. године. То значи да ће у зависности од момента уплате помоћи на наменски рачун корисника, зависити и рок у којем додељена средства могу бити искоришћена.

Према томе, уколико привредном субјекту бесповратна средства буду уплаћена на наменски рачун код Управе за трезор, примера ради 10. маја 2021. године, рок у којем може искористити наведена средства за исплате зарада запосленима истиче 10. августа 2021. године, уместо 30. септембра 2021. године, како је претходно било прописано за све субјекте.

Остале одредбе у поменутој Уредби нису мењане, тако да и даље важе сва објашњења која смо дали у вези са њиховом применом у ПС бр. 5/21, на стр. 16.