ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

18. 04. 2021.

 

ПОВЕЋАЊЕ ИЗНОСА СУБВЕНЦИЈА ЗА УГОСТИТЕЉСКИ И ТУРИСТИЧКИ СЕКТОР


Влада Републике Србије је, на седници одржаној 15.4.2021. године, усвојила измене и допуне две Уредбе о додели бесповратних средстава субјектима из угоститељског и туристичког сектора, које су објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 38/21, и ступиле на снагу 16.4.2021. године, а реч је о следећим Уредбама:

1) Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Уредба о субвенцијама угоститељској и туристичкој привреди), и

2) Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Уредба о субвенцијама туристичким водичима и туристичким пратиоцима).

 

Изменама и допунама ових Уредби повећан је износ бесповратних средства која се додељују на име субвенција угоститељској и туристичкој привреди, односно субвенција туристичким водичима и туристичким пратиоцима, у смислу да ће се уместо једнократне исплате од 30.900,24 динара по запосленом, односно по туристичком водичу и туристичком пратиоцу, средства додељивати у периоду од два узастопна месеца, за сваки месец у висини од 30.900,24 динара по запосленом, односно по туристичком водичу и туристичком пратиоцу. Дакле, укупан износ додељених средстава по запосленом, односно по туристичком водичу и туристичком пратиоцу, износиће 61.800,48 динара, с тим да ће се исплата вршити за два узастопна месеца у износима од по 30.900,24 динара.

 

У наставку дајемо ближа објашњења у вези са овим изменама:

1) Уредбoм о субвенцијама угоститељској и туристичкој привреди у глави III. НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА, промењен је став 3. који сада гласи:

Средства се додељују у периоду од два узастопна месеца, за сваки месец у висини од 30.900,24 динара по сваком запосленом за кога је привредни субјект исплатио зараду за месец децембар 2020. године и поднео одговарајућу пореску пријаву.

Дакле, услови за доделу средстава нису мењани, већ само износ средстава који се, уместо за један месец, додељује узастопно за два месеца. Уредбом и даље није прецизирано у којим месецима ће исплата субвенција бити извршена, али је према најавама министра финансија та исплата планирана за јул и август 2021. године. Исплата субвенција ће уследити по објављивању Списка привредних субјеката који су остварили право на давања. Списак ће бити објављен на интернет страницама Министарства финансија – Пореске управе и Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Такође, у одељку 3. Исплата бесповратних средстава, став 3. након извршених измена гласи:

„Привредни субјект исплаћена средства може искористи до истека периода од три месеца након  последње исплаћене помоћи, након чега ће наменски рачуни бити затворени, а неискоришћена средства бити пренета у буџет Републике Србије.“

Овом изменом само је прецизаран рок у којем привредни субјекти могу користити бесповратно додељена средства, у смислу да се средства субвенција могу користити до истека периода од три месеца након последње исплаћене помоћи. То значи да ће у зависности од момента последње исплате помоћи на наменски рачун корисника, зависити и рок у којем додељена средства могу бити искоришћена.

Према томе, уколико привредном субјекту бесповратна средства буду уплаћена на наменски рачун код Управе за трезор, на пример 10. јула и 10. августа 2021. године, рок у којем субјект може искористити наведена средства за исплате зарада запосленима истиче 10. новембра 2021. године.

Иако је наведеном допуном ове уредбе прецизиран рок у којем субјекти могу искористити бесповратно додељена средства, исто није учињено у одељку 2. Услови за доделу бесповратних средстава, где су у ставу 4. прописани критеријуми за губитак права на субвенције. Наиме, наведеном одредбом је и даље је остало прописано да: Привредни субјект губи право на коришћење субвенцијe уколико смањи број запослених за више од 10% у периоду од дана ступања на снагу ове уредбе закључно са истеком периода од три месеца након исплаћене помоћи, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре дана ступања на снагу ове уредбе за период који се завршава од дана ступања на снагу ове уредбе до истека периода од три месеца након исплаћене помоћи, односно уколико додељена бесповратна средства до истека периода од три месеца након исплаћене помоћи у потпуности или делимично не искористи искључиво за зараде запослених.

Независно од пропуста да се прецизира и рок за губитак права на субвенцију, сматрамо да одредбу о губитку права, након последњих измена уредбе, треба тумачити на тај начин да се рок од три месеца посматра такође у односу на последњу исплату помоћи, а не уопштено у односу на исплату помоћи, како би се могло погрешно закључити.

На пример, уколико привредном субјекту бесповратна средства буду уплаћена на наменски рачун код Управе за трезор 10. јула и 10. августа 2021. године, а привредни субјект из било ког разлога не жели да користи сва додељена средства, већ само средства која су му исплаћена 10. јула, тада рок у којем не може смањити број запослених за више од 10% истиче 10. октобра 2021. године, јер је то последње давање за овог субјекта. Уколико би користио субвенцију за оба месеца, рок за губитак права на субвенцију тада би био 10. новембар 2021. године.

Остале одредбе у овој Уредби нису мењане, тако да и даље важе сва објашњења која смо дали у вези са њиховом применом у ПС бр. 5/21, на стр. 16 и ПС бр. 8/21 на стр. 104.

2) Уредбом о субвенцијама туристичким водичима и туристичким пратиоцима, у глави III. НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА, промењен је став 3. који сада гласи:

„Средства се додељују туристичким водичима и туристичким пратиоцима у периоду од два узастопна месеца, за сваки месец у висини од 30.900,24 динара по сваком туристичком водичу и туристичком пратиоцу, уплатом на динарски текући рачун код пословних банака.”

Подсећамо, бесповратна средства у складу са овом Уредбом биће уплаћена након објављивања коначног Списка туристичких водича и туристичких пратилаца који испуњавају услове за доделу средства, а након спроведеног јавног позива за подношење захтева који ће бити објављен на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Услови за доделу средстава, као и остале одредбе ове Уредбе нису мењане, о чему смо детаљна објашњења дали у ПС бр. 8/21, на стр. 26.