ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

18. 02. 2021.

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ПРЕДУЗЕТНИЦИ ДОСТАВЉАЈУ САМО НА ОБРАСЦИМА БИЛАНС СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА

 

Дана 18. 02. 2021. године Агенција за привредне регистре на свом сајту објавила је следеће саопштење:

„Обим годишњег финансијског извештаја предузетника за 2020. годину

Агенција за привредне регистре је дана 11.02.2021. године добила Мишљење Министарства финансија бр. 011-00-00100/2021-16 од 03.2.2021. године*), у којем се наводи да редовни годишњи финансијски извештај предузетника за 2020. годину (независно од величине у коју се предузетник разврстао на основу података из финансијских извештаја за 2019. годину) чине Биланс стања и Биланс успеха. Ово конкретно значи да на описани начин предметне извештаје могу да доставе и предузетници који примењују Међународне рачуноводствене стандарде, без обзира да и се ради о регулативи која је опредељена величином предузетника или „вишој“ регулативи коју је он сам одабрао да примењује.

У складу са наведеним Мишљењем, Агенција ће обезбедити достављање редовних годишњих финансијсих извештаја за поменуте категорије предузетника одмах по окончању поступка пријема података за статистичке потребе за 2020. годину, односно почетком марта.

С тим у вези, Агенција позива све предузетнике који примењују Међнародне рачуноводствене стандарде, а који намеравају да своје финансијске извештаје за 2020. годину саставе и достљаве у ужем сету да, у овом моменту, доставе само захтев Подаци за статистичке потребе док ће захтев за Редовни годишњи финансијски извештај који чини Биланс стања и Биланс успеха, моћи да доставе након 01. марта 2021. године.

С друге стране, Агенција и даље пружа могућност поменутим предузетницима, уколико то желе, да финансијски извештај саставе и доставе на ширем сету образаца (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине и Извештај о променама на капиталу) и то или истовремено са Подацима за статистичке потребе (до 01. марта) или одвојено од тог извештаја (након 01. марта текуће године).

Предузетници који су већ доставили редован годишњи финансијки извештај који садржи сет образаца, заједно са Подацима за статистичке потребе, могу, уколико то желе, да на имејл адресу finizvestaji@apr.gov.rs поднесу захтев за одустанак од дела захтева који се односи на редовни годишњи финансијски извештај, на основу којег ће им бити омогућено (након 01. марта) да доставе нови финансијски извештај који чине само Биланс стања и Биланс успеха.“

_______________________________

*) Ово мишљeње објављено је у ПС бр. 5/21 на стр. 161.