ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

17. 03. 2021.

 

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАДУ ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА И ТУРИСТИЧКИХ ПРАТИЛАЦА


Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Уредба).

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“ , број 23/2021 од 16. марта 2021. године, а ступа на снагу наредног дана, односно 17. марта 2021. године.

Програм распореда и коришћења субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца, који је утврђен Уредбом, усмерен је ка реализацији следећих циљева:

 1) очување туристичке индустрије Републике Србије;

2) подршка пружаоцима услуга туристичких професија;

3) очување запослености у области туризма;

4) обезбеђење услова за опоравак и планирање туристичке индустрије за следећу сезону као покретачког механизма за остале повезане привредне гране.

Мере помоћи се састоје у додељивању бесповратних новачних средстава туристичким водичима и туристичким пратиоцима од стране министарства надлежног за послове туризма (у даљем тексту: Министарство) у висини од 30.900,24 динара по сваком туристичком водичу и туристичком пратиоцу.

Право на бесповратна средства имају туристички водичи и туристички пратиоци који:

1) су држављани Републике Србије;

2) су положили стручни испит за туристичког водича или туристичког пратиоца у складу са прописима из области туризма;

3) су до дана ступања на снагу ове уредбе испунили законску обавезу замене легитимације, односно који поседују одговарајућу и важећу легитимацију;

4) нису у радном односу, укључујући и у привредном друштву чији су оснивач или члан, као и који нису радно ангажовани по основу рада ван радног односа;

5) не обављају самостално предузетничку делатност;

6) нису корисници права на пензију.

Уколико одређено лице има положен стручни испит и за туристичког водича и за туристичког пратиоца, право на бесповратна средства може остварити само по једном основу.

Дакле, бесповратна средства могу остварити лиценцирани туристички водичи и лиценцирани туристички пратиоци са важећом легитимацијом који нису радно ангажовани по основу уговора о раду или уговора ван радног односа, нису предузетници нити корисници пензије, а држављани су Републике Србије.

Да би остварили право на бесповратна средства, туристички водичи и туристички пратиоци, након објављеног јавног позива на сајту Министарства www.mtt.gov.rs., поднесе захтев за коришћење бесповратних средстава.

Провера испуњености горе наведених услова вршиће се на дан ступања на снагу Уредбе, односно 17. марта 2021. године, на основу података из званичне евиденције туристичких водича и туристичких пратилаца и података регистрованих у Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Након провере испуњености услова, Министарство ће сачинити и на свом сајту објавити коначан Списак туристичких водича и туристичких пратилаца који испуњавају услове за коришћење бесповратних средстава (у даљем тексту: коначан Списак) са подацима о њиховим именима, презименима и бројевима легитимација.

Исплата бесповратних средстава извршиће се на динарске текуће рачуне код пословних банака туристичких водича и туристичких пратилаца наведених у коначном Списку.

Детаљније о примени овог пакета мера писаћемо у наредном броју „Привредног саветника“, бр. 8/2021.