ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

13. 07. 2021.

 

УСВОЈЕНИ СУ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА ПРИМЕНУ
ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ


На основу овлашћења из Закона о електронском фактурисању Министарство финансија и Влада Републике Србије усвојили су шест подзаконских аката који су објављени у „Службеном гласнику РС“. бр. 69/2021 од 9. јула 2021. године и то:

1. Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура;

2. Уредба о условима и начину коришћења система за управљање фактурама;

3. Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања;

4. Уредба о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику;

5. Уредба о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника;

6. Правилник о начину поступања Централног информационог посредника.

Сви усвојени подзаконски акти у вези са применом Закона о електронском фактурисању ступили су на снагу 17. јула 2021. год., а примењују се од 1. јануара 2022. год.

Детаљније о њиховој примени пишемо у ПС 13/2021 (који је у припреми).

Такође и на вебинару посвећеном примени Закона о електронском фактурисању који држимо 20. јула 2022. год. за који влада велико интересовање и позивамо заинтересована лица да се благовремено пријаве уколико желе да му присуствују.