ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12. 05. 2021.

 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА У ПОТВРДИ О ПЛАЋЕНOМ ПОРЕЗУ ПО ОДБИТКУ
НА ОБРАСЦУ ППП-ПО И У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ ППДГ-2Р ЗА ЗАРАДЕ
КВАЛИФИКОВАНИХ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА


Једно од спорних питања које је коначно добило епилог доношењем мишљења МФИН бр. 011-00-90/2020-04 од 22.4.2021. године, тиче се начина исказивања података у потврди ППП-ПО о плаћеном порезу и доприносима по одбитку за квалификоване новозапослене за које је исплатилац користио олакшицу код плаћања пореза и доприноса за ПИО у складу са одредбама члана 21ж Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, . . . и 44/21 – у даљем тексту: ЗПДГ) и члана 45ђ Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/04, . . . и 44/21 – у даљем тексту: ЗДОСО).

У вези са овим питањем, подсећамо да послодавац који користи олакшицу за квалификоване новозапослене у складу са одредбама члана 21ж ЗПДГ и члана 45ђ ЗДОСО обрачунава њихову зараду по уговору о раду, заједно са припадајућим порезима и доприносима, које обуставља из зараде запосленог, с тим да послодавац не плаћа укупан износ обрачунатог и обустављеног пореза и доприноса за ПИО, већ само онај део пореске обавезе и обавезе за допринос за ПИО за који није ослобођен плаћања. Према томе, код олакшица за квалификована новозапослена лица ради се о олакшици која је намењена послодавцима који запошљавају квалификоване новозапослене, а не самим запосленима.

Проценат ослобођења пореза и доприноса за ПИО разликује се у зависности од године у којој се користи олакшица, па се послодавац ослобађа обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде и доприноса за ПИО, на следећи начин:

1) 70% пореза и 100% доприноса за ПИО – за исплаћене зараде у периоду од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године;

2) 65% пореза и 95% доприноса за ПИО – за исплаћене зараде у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године;

3) 60% пореза и 85% доприноса за ПИО – за исплаћене зараде у периоду од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године.

Напомињемо, пореско ослобођење не постоји за допринос за здравство и осигурање за случај незапослености.

Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање за квалификовано новозапослено лице, за које се остварује право на ослобођење, плаћају се из буџета Републике.

С обзиром на то да је олакшица код плаћања пореза и доприноса за ПИО за зараде квалификованих новозапослених лица пре свега намењена послодавцима, а не запосленима (запослени добија исту нето зараду независно од процента ослобођења) поставило се питање на који начин је исправно исказати податке у потврди ППП-ПО о плаћеном порезу и доприносима за ова лица за која послодавац користи право на прописану олакшицу.

Имајући у виду то да се у потврди о плаћеним порезима по одбитку ППП-ПО исказују подаци о плаћеном порезу по одбитку и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање, а да је послодавац по основу зараде квалификованог новозапосленог лица ослобођен плаћања дела обрачунатог и обустављеног пореза и доприноса за ПИО, спорно питање је било да ли се у потврди ППП-ПО за 2020. годину исказују само износи пореза и доприноса који су плаћени за квалификовано новозапослено лице или се исказује укупан износ пореза и доприноса који су обрачунати и обустављени из зараде квалификованог новозапосленог.

Одговор на ово питање никако се није могао са сигурношћу извести из самих законских одредби, као ни из одредаба Правилника о пореској пријави за порез по добитку („Службени гласник РС“, бр. 74/13, . . . и 96/19), с обзиром на то да се неплаћени износ доприноса за ПИО од стране послодавца (износ који је ослобођен обавезе плаћања) плаћа из буџета РС, док за износ пореза који послодавац није у обавези да плати по основу зараде квалификованог новозапосленог лица нису опредељена средства у републичком буџету, што значи да ће овај износ пореза практично остати неплаћен.

Као што смо на почетку истакли, одговор на питање о начину исказивања података у потврди о плаћеним порезима по одбитку ППП-ПО садржан је у најновијем тумачењу МФИН бр. 011-00-90/2020-04 од 22.4.2021. године, које у целини објављујемо у ПС 10/21 у рублици Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа, а којим је опредељен став да исплатилац (послодавац) податке о порезу и доприносу за ПИО (на терет послодавца и на терет запосленог) за зараде квалификованог новозапосленог лица у потврди ППП-ПО не исказује у износу који је исплатилац обуставио и платио, већ у износу који је обрачунат и обустављен из зараде запосленог.

Другим речима, послодавац ће за квалификовано новозапослено лице, сходно наведеном тумачењу МФИН, у потврди ППП-ПО порез и доприносе исказати у пуном износу који би био обрачунат и плаћен да послодавац не користи прописану олакшицу за запошљавање.

У наставку цитирамо завршни део најновијег тумачења МФИН којим је опредељен овакав став:

 

„Имајући у виду наведено, сматрамо да се у Обрасцу ППП-ПО - Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 2020. годину, у делу 3. Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио и платио порезе и доприносе по одбитку, у колонама под ред. бр. 3.5, 3.6. и 3.7. исказују подаци о порезу и доприносима по основу зараде, који подаци у себи садрже и износ пореза и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за које је послодавац (исплатилац прихода) остварио право на ослобођење по основу зараде квалификованог новозапосленог лица сагласно члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима.“

 

С обзиром на то, да је исплатилац прихода сходно одредбама члана 41. став 11. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, . . . и 144/20) имао обавезу да физичком лицу примаоцу прихода достави потврду о плаћеном порезу о одбитку ППП-ПО за 2020. годину најкасније до 31. јануара 2021. године, сматрамо да уколико је послодавац на другачији начин исказао податке о плаћеним порезима и доприносима за квалификовано новозапослено лице, у износу плаћеног пореза и доприноса за ПИО, да ову потврду за 2020. годину може да замени новом у којој ће исказати податке у складу са цитираним тумачењем МФИН, у износу обрачунатог и обустављеног пореза и доприноса за ПИО из зараде овог лица.

Ово је посебно од значаја за оне квалификоване новозапослене који су истовремено и обвезници годишњег пореза на доходак грађана за 2020. годину, који ће према нашем мишљењу, иако то у цитираном тумачењу МФИН није експлицитно наведено, применити исти принцип и код исказивања података о плаћеном порезу и доприносима у пореској пријави ППДГ-2Р за 2020. годину.

Дакле, квалификовани новозапослени који су обвезници годишњег пореза на доходак грађана за 2020. годину, исказаће податке о порезу и доприносима на терет запосленог на ред. бр. 3.1.2. у пореској пријави ППДГ-2Р за 2020. годину као да су те обавезе плаћене у пуном износу (допринос за ПИО је свакако плаћен али не од стране послодавца, већ из републичког буџета).

Подсећамо, обвезници годишњег пореза на доходак грађана дужни су да пореску пријаву ППДГ-2Р за 2020. годину доставе најкасније до 17. маја 2021. године, о чему смо објашњења дали у посебном чланку у ПС бр. 9/21, на стр. 57.