ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12. 02. 2021.

 

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

 

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести Covid-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Уредба ће се објавити у „Службеном гласнику РС“, и ступиће на снагу  наредног дана од дана објављивања (највероватније 13. 2. 2021. године.

Уредбом су уређени:

право на коришћење директних давања,

- прихватање, начин и поступак исплате,

- услови коришћења и губитак права на директна давања,

- правне и финансијске последице губитка права на директна давања.

 

Уредбом није предвиђено одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса, као што је то било предвиђено Уредбом Владе РС из априла 2020. године, што значи да порези и доприноси по основу исплате зарада за која је привредни субјект користио директна давања по овом Програму, доспевају у моменту исплате зараде, односно накнаде зараде.

Право  на остваривање директних давања у складу са Програмом Уредбе могу да остваре:

- резидентна правна лица (микро, мала, средња и велика);

- резидентни предузетници (предузетници, предузетници паушалци, предузетници пољопривредници и предузетници друга лица); и

- огранци и представништва страних правних лица.

 

Значи право на директна давања имају сви привредни субјекти у приватном сектору, независно од величине, што значи да право на директна давања могу да остваре и велика правна лица из приватног сектора.

Право на остваривање директних давања немају:

- сви привредни субјекти обухваћени Списком корисника јавних средстава утврђених у складу да Правилником о списку корисника јавнх средстава („Службени гласник РС“, бр. 160/20);

- велика правна лица (банке; друштва за осигурање и реосигурање; друштва за управљање добровољним пензијским фонодвима и пензисјким плановима; даваоци  финансијског лизинга; платне инситуције и институције електронског новца).

Такђе право немају ни привредни субјекти којима је на последњи дан месеца који претходи месецу у којем се исплаћују директна давања привремено одузет ПИБ.

Директна давања привредним субјектима биће  исплаћена  у априлу, мају и јуну 2021. године. Најављено је да ће прва уплата  бити 8. априла 2021. године.

Износ директног давања утврђује се као произовод броја запослених и износа половине минималне нето зараде за јануар 2021. године (15.450,12), с тим да се број запослених утврђује на основу Обрасца ППП-ПД које је привредни субјект поднео за обрачунски период фебруар, март и април 2021. године. Програмом је детаљније уређен начин утврђивања броја запослених за одређене категорије (предузетнике, запослене са непуним радним временом). 

Добијена средства могу се искључиво користити за исплату зарада и накнада зарада. Примљена новчана средства по основу директних давања привредни субјекти моћи ће да искористе до краја јула 2021. године.

Привредни субјект прихвата исплату директних давања тако што даје посебну изјаву на порталу еПорези, а изјава се даје за свако директно давање посебно, и то најкасније послењег дана у месецу који претходи месецу у којем се исплаћују директна давања у складу са објашњењем које ће бити објављено на сајту Пореске управе.

Изузетно, привредним субјектима који немају запослених па не подносе пореску пријаву ППП-ПД и нису предузетници, односно предузетници пољопривредници који су се определили за исплату личне зараде, директна давања се исплаћују без давања пзјаве о прихватању исплате директних давања у роковима и на начин прописан Програмом.

Ради исплате директних давања биће отворен посебан  наменски рачун – исплата директних давања - COVID-19 код банке која води текући рачун привредног субјекта.

У случају да привредни субјект има отворене текуће рачуне код више банака, дужан је да најкасније до 25. марта 2021. године, путем електронских сервиса достави податак о називу банке код које ће му бити отворен посебан рачун (COVID рачун).

Програмом је прописан и губитак права на директна давања у случају смањења броја запослених за више од 10%, као и забрана исплате дивиденди од дана ступања на снагу Уредбе па  до краја 2021. године.

Детаљније о примени новог пакета мера прописаних Уредбом  припремили смо чланак у „Привредном саветнику“, бр. 5/2021. Детаљна објашњења даћемо и на Вебинару који ће се одржати 24. фебруара 2021. године и који је бесплатан за претплатнике.