ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

05. 07. 2021.

 

ПРОПИСАН ЈЕ НОВИ ОБРАЗАЦ ППДГ-3Р


Измењен је Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу у делу који се односи на Образац ППДГ-3Р – Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке. Измене су објављене у ''Службеном гласнику РС'', бр. 67 од 2. 07.2021. године и примењују се од 3. 07. 2021. године.

Изменама Правилника прописан је нови образац ППДГ-3Р, а основни разлог за то су измене Закона о порезу на доходак грађана које се односе:

1) на проширивање предмета опорезивања порезом на капиталне добитке на пренос уз накнаду дигиталне имовине,

2) прописивање новог пореског ослобођења, односно повраћаја већ плаћеног пореза на капитални добитак од 50% пореза на капитални добитак, уколико обвезник средства остварена продајом дигиталне имовине у прописаном року уложи у основни капитал привредног друштва резидента Србије, односно у капитал инвестиционог фонда.

Због наведених разлога прописан је Нови образац пријаве ППДГ-3Р, али суштинске измене су извршене само у делу који се односи  предмет опорезивања порезом на капиталне добитке, и прописивањем новог дела 7. у који се уносе подаци од значаја за остваривање пореског ослобођења код улагања средстава остварених продајом дигиталне имовине, у основни капитал привредног друштва, односно капитал инвестиционог фонда.