ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

05. 04. 2021.

 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ У ТРАНСАКЦИЈАМА СА ЈАВНИМ СЕКТОРОМ


О нацрту Закона о електронском фактурисању писали смо у ПС 5/21, па у овом напису дајемо основне информације о најбитнијим разликама између предлога и нацрта закона о којем смо у наведеном броју часописа писали.

Поред стављања ван снаге одредаба Закона о рачуноводству које се односе на обавезно електронско фактурисање од 2022. год. (о чему смо дали напомену у претходној краткој информацији) од разлика између усвојеног предлога и нацрта закона у овом моменту је посебно битна та да ће бити померен рок за обавезно издавање електронских фактура обвезника ПДВ субјекту јавног сектора на 1. јануар 2022. год. (уместо од 1. јула 2021. године, како је било у нацрту закона).

Обавеза субјекта јавног сектора да прими и чува електронску фактуру, као и обавеза издавања електронске фактуре другом субјекту јавног сектора примењиваће се се од 1. јануара 2022. године. Обавеза субјекта јавног сектора да електронски евидентира обрачун ПДВ такође ће се примењивати од 1. јануара 2022. године.

Обвезници ПДВ биће обавезни да примају и чувају eлeктрoнску фaктуру издaту oд стрaнe субjeктa јавног сектора, као и eлeктрoнску фaктуру издату од обвезника ПДВ од 1. јула 2022. године.

Oбaвeза издaвaњa и чувања eлeктрoнскe фaктурe у трaнсaкциjaмa измeђу обвезника ПДВ примењиваће се од 1. jaнуaрa 2023. гoдинe. Такође, и oбaвeзa eлeктрoнскoг eвидeнтирaњa обрачуна ПДВ, осим у трaнсaкциjaма у кojимa je jeднa oд стрaнa субjeкт jaвнoг сeктoрa, примeњиваће се од 1. јануара 2023. године. 

Према томе, обвезници ПДВ неће морати да издају електронске фактуре за промет добара и услуга субјектима јавног сектора преко новог система електронских фактура од 1. јула 2021. год., већ од 1. јануара 2022. године. Нови систем електронских фактура замениће постојећи централни регистар фактура.

Сви субјекти јавног сектора ће од 1. јануара 2022. год. у њиховим међусобним трансакцијама морати да испуне захтеве Закона о електронском фактурисању.

Од 1. јула 2022. год. преко новог система обвезници ПДВ ће бити обавезни да врше пријем електронских фактура од одговарајућих субјеката јавног сектора који издају фактуре (нпр., јавна предузећа).

Према предлогу Закона, електронско фактурисање у трансакцијама између обвезника ПДВ биће обавезно од 1. јануара 2023. године (како је и билу у нацрту закона), а обвезник ПДВ ће моћи и раније, када буде успостављен одговарајући техничко-технолошки систем, да пређе на издавање електронских фактура преко новог система.

Осим обвезника ПДВ, систему електронског фактурисања моћи ће добровољно да приступе и други привредни субјекти из приватног сектора.

У складу са овлашћењима из закона, у року од шест месеци од његовог ступања на снагу биће донети подзаконски акти потребни за операционализацију закона и извршено успостављање новог техничко-технолошког решења.

Нови систем електронских фактура, преко којег ће се вршити слање и пријем фактура, биће бесплатан, а привредни субјекти ће моћи да му приступају директно или преко информационих посредника.

Детаљнија објашњења даћемо када Закон буде усвојен од стране републичког парламента.