ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

03. 03. 2021.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ
раду аутобуских превозника због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом
болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на основу Закључка Владе 05 број: 401-1279/2021-1 од 11. фебруара 2021. године расписује јавни позив за доделу субвенција за подршку раду аутобуских превозника због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину.

Начин коришћења средстава

Исплату субвенција вршиће министарство надлежно за послове саобраћаја (у даљем тексту: Министарство). Субвенције се додељују привредним субјектима који имају својство превозника на дан усвајања програма, односно поседују лиценцу за превоз путника коју издаје Министарство, као мера подршке опстанку и развоју делатности превоза путника аутобусима. Средства се додељују у шест једнаких месечних рата у висини од по 600 евра по сваком регистрованом аутобусу за кога превозник поседује извод лиценце.

Право на коришћење средстава и услови

Право на субвенцију има превозник, односно привредно друштво или предузетник који поседује лиценцу за превоз путника коју издаје Министарство. Да би превозник остварио право на субвенцију потребно је да испуњава следеће услове:

1) да има лиценцу за превоз путника;

2) да над превозником није покренут стечајни поступак;

3) да се над превозником не спроводи поступак за унапред припремљен план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР);

4) да се над превозником не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР) или поступак ликвидације;

5) да превозник није обухваћен Списком корисника јавних средстава утврђеним у складу са Правилником о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РСˮ, број 160/20).

Захтев за коришћење субвенција и прилози

Образац захтева је саставни део позива за коришћење средстава (Прилог 1) и може се преузети са званичне интернет презентацијe овог министарства https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/89/172. Захтеви за коришћење субвенција са прилозима подносе се препорученом пошиљком Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са назнаком ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ АУТОБУСКИХ ПРЕВОЗНИКА, на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд. Подносици захтева, поред наведеног, ради евидентирања, достављају скениран попуњен и потписан образац захтева на следећу email адресу: drumski.putnicki@mgsi.gov.rs.

Рок за подношење захтева је закључно са понедељком 22. мартом 2021. Године