ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

02. 06. 2021.

 

ОБАВЕЗА ПОПИСА ЗАТЕЧЕНИХ ЗАЛИХА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
НА ДАН 5. ЈУН 2021. ГОДИНЕ


У „Службеном гласнику РС“, бр. 53/21 објављен је Закон о изменама и допунама Закона о акцизама (у даљем тексту: Закон), који ступа на снагу 5. јуна 2021. године.

О предлогу овог закона дали смо коментар у часопису ПС бр. 10/21, уз напомену да је предложени текст закона усвојен без додатних амандмана, па се објашњења из тог часописа могу сходно применити и на усвојени текст Закона. 

 

Прелазном одредбом члана 5. Закона, прописана је обавеза произвођача јаких алкохолних пића, који на дан ступања на снагу Закона имају произведена алкохолна пића из члана 12а став 1. тач. 1) до 3) Закона о акцизама, да са стањем на тај дан (5. јун 2021. године) изврше попис затечених залиха наведених производа и да пописне листе доставе надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана ступања на снагу измењеног закона, тј. до 21. јуна 2021. године.

 

Нови начин обрачуна акциза на алкохолна пића

Новим чланом 12а Закона, прописан је другачији начин обрачуна акцизе на јака алкохолна пића, док је акциза на нискоалкохолна пића и пиво прописана у износу који се на та пића плаћа од 15. фебруара 2021. године на основу Усклађених динарских износа акциза који су објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 11/21.

Према постојећем законском решењу акциза на јака алкохолна пића плаћа се у апсолутном износу динара на 1 литар пића у зависности од сировине од које је произведено пиће, независно од алкохолне јачине изражене у волумним процентима (% вол.) алкохола у запремини пића, док се према новом решењу акциза плаћа у апсолитном износу од 46.250,00 динара на 1 хектолитар чистог алкохола мерен на температури од 20°С. Ради поређења новог пореског оптерећења јаких алкохолних пића акцизом са садашњим решењем, потребно је ново оптерећење акцизом изражено у хектолитрима прерачунати у литре, у зависности од алкохолне јачине пића изражене у волумним процентима (% вол.) алкохола, што се може извршити на основу следећих алгоритама:

а) Износ акцизе на 1 хектолитар = (алкохолна јачина у % вол. х кол. у хектолитрима х 46.250)/100

Пошто 1 хектолитар садржи 100 литара, акциза на 1 литар чистог алкохола мерено на температури од 20°С износи 462,50 динара (46.250/100).

б) Износ акцизе на 1 литар = (алкохолна јачина у % вол. х кол. у литрима х 462,50)/100

Према томе, нови износи акциза на алкохолна пића зависе од алкохолне јачине изражене у % вол. чистог алкохола у 1 литру пића, као на пример:

1) Акциза на пиће алкохолне јачине од 40% вол. мерено на температури од 20°С износи:

Износ акцизе на 1 литар = (40 х 1 х 462,50)/100 = 185,00 дин/лит.

2) Акциза на пиће алкохолне јачине од 45% вол. мерено на температури од 20°С износи:

Износ акцизе на 1 литар = (45 х 1 х 462,50)/100 = 208,13 дин/лит.

3) Акциза на пиће алкохолне јачине од 50% вол. мерено на температури од 20°С износи:

Износ акцизе на 1 литар = (50 х 1 х 462,50)/100 = 231,25 дин/лит.

Према томе, ако претпоставимо да јака алкохолна пића из члана 12а Закона о акцизама, имају алкохолну јачину од 40% вол. мерено на температури од 20°С, разлика између садашњег износа акциза и предложеног износа акциза је:

 

Ред. Број

Врста јаког алкохолног пића алкохолне јачине од 40% вол. чистог алкохола

Износ акцизе

Разлика
+ или -

до 4. јуна 2021. год.

од 5. јуна 2021. год.

1)

ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа

136,62 дин/лит;

185,00 дин/лит.

+ 48,38 дин/лит.

2)

ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина

348,17 дин/лит;

185,00 дин/лит.

- 163,17 дин/лит.

3)

остала јака алкохолна пића

223,67 дин/лит;

185,00 дин/лит.

- 38,67 дин/лит.

 

Према томе, акциза на јака алкохолна пића од 5. јуна 2021. године плаћа се у зависности од јачине алкохолног пића изражене у волумним процентима (% вол.) садржаног чистог алкохола у једном хектолитру, односно у 100 литра алкохолног пића. Пошто се алкохолна пића у промету најчешће пакују у стаклене флаше од 0,5 литара, 0,7 литара или од 1 литра, у зависности од % вол. алкохола, садржаног у том пићу, акциза ће износити:

 

Ред. број

Садржај волумних процеанта чистог алкохола (% вол.) у јаком алкохолном  пићу

Акциза на паковање
пића од 0,
5 литара

Акциза на паковање
пића од 0,7 литара

Акциза на паковање
пића од 1 литра

1.

35% вол.

80,94

113,31

161,88

2.

37,5% вол.

86,72

121,41

173,44

3.

40% вол.

92,50

129,50

185,00

4.

42,5% вол.

98,28

137,59

196,56

5.

45% вол.

104,06

145,69

208,13

6.

47,5% вол.

109,84

153,78

219,69

7.

50% вол.

115,63

161,88

231,25

 

Напомињемо да се нови износи акциза на јака алкохолна пића примењују од 5. јуна 2021. године, и то на новопроизвдена пића стављена у промет и на пића из увоза на која акцизу обрачунава царински орган у поступку обрачуна царине и увозних дажбина.

Акциза на алкохолна пића која су до 4. јуна 2021. године произведена и стављена у промет, односно увезена, обрачуната је у износима који су прописани ранијом одредбом члана 12а Закона о акцизама и неће се мењати све док се та пића налазе у промету.