ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

02. 06. 2021.

 

ОБЈАВЉЕН ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА И ТУРИСТИЧКИХ ПРАТИЛАЦА


Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тесту: Министарство) на основу Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду  туристичких водича и туристичких пратилаца због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 23/21 и 38/21), расписало је јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у висини од 30.900,24 динара за сваки месец, а у периоду од два узастопна месеца.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава објављен је 1. јуна 2021. године на сајту Министарства www.mtt.gov.rs.

Одобрена средства субвенција уплаћиваће се на динарске текуће рачуне које су туристички водичи и туристички пратиоци отворили код пословних банака.

Да би остварили право на бесповратна средства, туристички водичи и туристички пратиоци су у обавези да у периоду од 2. јуна закључно са 16. јуном 2021. године поднесу Министарству захтев за коришћење бесповратних средстава.

Образац захтева за коришћење средстава се може преузети са званичне интернет презентације Министарства. Уз захтев подносилац прилаже и:

- фотокопију легитимације туристичког водича/туристичког пратиоца (обе стране);

- фотокопију личне карте, односно извод електронског читача биометријске личне карте или фотокопију пасоша;

- фотокопију предње стране платне картице на којој се могу идентификовати подаци о броју динарског текућег рачуна.

 

Захтеви за коришћење бесповратних средстава са траженим доказима подносе се путем поште или на писарници Министарства, на адресу: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

Подсећамо, да би туристички водич или туристички пратилац остварио право на бесповратна средства, потребно је да испуни следеће услове:

1. да је држављанин Републике Србије;

2. да је положио стручни испит за туристичког водича или туристичког пратиоца у складу са прописима из области туризма;

3. да је до дана ступања на снагу ове уредбе (закључно са 16. мартом 2021. године) испунио законску обавезу замене легитимације, односно да поседује одговарјућу и важећу легитимацију;

4. да није у радном односу, укључујући и у привредном друштву чији је оснивач или члан, као и који није радно ангажован по основу рада ван радног односа;

5. да не обавља самостално предузетничку делатност;

6. да није корисник права на пензију.

 

Након извршене провере Министарство ће сачинити коначан Списак туристичких водича и туристичких пратилаца који испуњавају услове и објавити га на својој званичној интернет презентацији. О начину остваривања права на ову субвенцију, објашњења смо дали у ПС бр. 8/21 на стр. 26.

Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефонe: 011/3139672, 011/3139691  и 011/3139669.