ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

02. 04. 2021.

 

НОВИ ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ


Закон о фискализацији („Службени гласник РС“, бр. 153/20, у даљем тексту: Закон) примењује се од 1. јануара 2022. године, осим одредаба којима се уређује стварање услова за почетак пуне примене закона, а које примењују од дана његовог ступања на снагу, то јест од 29. децембра 2020. године.

О овом закону писали смо док је био у форми нацрта у ПС 21/20.

Влада Републике Србије усвојила је две уредбе које ће бити објављене у наредном броју „Службеног гласника РС“, и то:

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја (на основу члана 4. став 3. Закона) која се примењује од од 1. јануара 2022. године;

Уредба о облику и садржини регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи (на основу члана 6. став 10. Закона), која се примењује од од 1. јула 2021. године;

Поред тога, у „Службеном гласнику РС“, бр. 31/21 од 31. марта 2021. године објављено је шест правилника, и то:

Правилник о условима и процедури издавања и начину коришћења безбедносног елемента (на основу члана 7. став 2. Закона), који се примењује од 1. јула 2021. године;

Правилник о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора (на основу члана 9. став 6. Закона о фискализацији), који се примењује од 1. новембра 2021. године;

Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна (на основу члана 5. став 4. Закона), који се примењује од 1. јануара 2022. године;

Правилник о начину провере пријављених фискалних рачуна (на основу члана 10. став 2. Закона), који се примењује од 1. јануара 2022. године;

Правилник о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима пореској управи (на основу члана 8. став 4. Закона), који се примењује од 1. јануара 2022. године, и

Правилник о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја (на основу члана 8. став 6. Закона), који се примењује од 1. јануара 2022. године.

У часопису „Привредни светник“ који је у припремићемо о сваком од подзаконских аката дати посебна објашњења. Указујемо на то да се законска решења значајно разликују у односу на она која се примењују до краја ове године. У наставку текста даћемо информацију о томе које су то делатности код којих и даље неће бити обавеза евидентирања промета на мало преко електронског уговора, као и о томе, ко ће бити у обавези да од 1. јануара наредне године евидентира промет, а сада је ослобођен те обавезе.

Уредбом о одређивању делатности приликом чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја (у даљем тексту: Уредба о ослобађањима) сужава се круг делатности које ће бити ослобођене обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја у односу на постојеће решење прописано Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе. Тиме се испуњава основно начело Закона – свеобухватна фискализација.

Поједине делатности, због своје специфичности, као што су делатности које обављају обвезници фискализације, а који накнаду за продата добра, односно пружене услуге физичким лицима наплаћују испостављањем рачуна о обрачуну потрошње преко мерних инструмената (грејање, гас, телефон, електрична енергија, вода и др.), који обрачун потрошње врше преко мерних уређаја, као и да рачуни физичким лицима често садрже податке који се захтевају другим прописима (нпр., рачуни за утрошену електричну енергију садрже посебне податке у складу са Законом о енергетици), убудуће ће и даље бити ослобођене обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја.

Поред тога, задржава се постојеће ослобођење када је реч о делатности Образовања, с обзиром на то да се ради о делатности од општег јавног значаја, али се истовремено проширује обухват фискализације (изузимање од ослобођења), на делатности делатности из гране 85.5 – Остало образовање.

Када је реч о делатности Поштанске активности, убудуће ће да буду изузете само поштанске активности јавног сервиса, с обзиром на то да се ради о делатностима од општег јавног значаја а поштанске активности комерцијалног сервиса које обухватају услуге које подразумевају посебне захтеве у погледу начина (курирске, експресне, убрзане, хибридне и др.) и квалитета преноса ће се фискализовати.

Према одредбама члана 2. Уредбе о ослобађањима, делатностима за које не постоји обавеза евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског фискалног уређаја, сматрају се делатности:

1) продаје сопствених пољопривредних производа на пијачним тезгама и сличним објектима и другим местима у складу са посебним прописима којима се уређују мале количине примарних производа животинског порекла, односно хране биљног порекла које служе за снабдевање потрошача, као и другим местима у складу са законом којим се уређује трговина од стране физичког лица – обвезника фискализације који је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, а које није предузетник – обвезник фискализације;

2) које обављају обвезници фискализације а који накнаду за продата добра, односно пружене услуге физичким лицима наплаћују испостављањем рачуна о обрачуну потрошње преко мерних инструмената (грејање, гас, телефон, електрична енергија, вода и др.).

Делатностима, за које не постоји обавеза евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског фискалног уређаја, сматрају се делатности из следећих области, грана и група класификације делатности из Закона о класификацији делатности („Службени гласник РС“, бр. 104/09) и Уредбе о Класификацији делатности („Службени гласник РС“, бр. 54/10), и то:

 

49.31

Градски и приградски копнени превоз путника

49.32

Такси превоз

52.21

Услужне делатности у копненом саобраћају

53.10

Поштанске активности јавног сервиса

61

Телекомуникације

64

Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова

65

Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања

66

Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању

69.10

Правни послови, изузев активности јавних бележника и извршитеља

75.00

Ветеринарске делатности – Примарна теренска здравствена заштита животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња

84.30

Обавезно социјално осигурање

85

Образовање, осим делатности из гране 85.5 – Остало образовање

86

Здравствене делатности – здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

87

Социјална заштита са смештајем

88

Социјална заштита без смештаја

94.91

Делатност верских организација

 

Делатностима за које не постоји обавеза евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског фискалног уређаја сматрају се и:

делатности из Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), осим управљања гробљима и сахрањивање; погребне делатности и пружања услуга на пијацама: издавање у закуп објеката, тезги и простора на њима;

– послови из Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Службени гласник РС“, бр. 56/12), осим каменорезачког заната из члана 2. став 2. тачка 26) тог правилника:

– поједине делатности у оквиру следећих група, и то:

 

47.99

Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца – продаја преко путујућих продаваца – улична продаја сладоледа, лозова, кокица и штампе – колпортери;

96.09

Остале непоменуте личне услужне делатности – активност чистача ципела, носача, лица за наплату паркирања аутомобила.

 

Према томе, почев од 1. јануара 2022. године, уводи се обавеза евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског фискалног уређаја за:

– делатности у оквиру следећих области, односно група:

 

47.91

Трговина на мало посредством поште или интернета

49.10

Железнички превоз путника, даљински и регионални

49.20

Железнички превоз терета

49.39

Остали превоз путника у копненом саобраћају

49.41

Друмски превоз терета

49.42

Услуге пресељења

50.30

Превоз путника унутрашњим пловним путевима

50.40

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

51.10

Ваздушни превоз путника

51.21

Ваздушни превоз терета

52.21

Услужне делатности у копненом саобраћају

53.10

Поштанске активности, осим активности јавног сервиса

55.90

Остали смештај – студентски и ђачки домови

59.14

Делатност приказивања кинематографских дела

81.21

Услуге редовног чишћења зграда

81.22

Услуге осталог чишћења зграда и опреме

81.29

Услуге осталог чишћења

85.5

Остало образовање

90

Стваралачке, уметничке и забавне делатности

91

Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и збирки и остале културне делатности

92

Коцкање и клађење

93

Спортске, забавне и рекреативне делатности

95.23

Поправка обуће и предмета од коже

95.25

Поправка сатова и накита

 

Почев од 1. јануара 2022. године, уводи се обавеза евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског фискалног уређаја за продају преко аутомата (за напитке, храну, прање аутомобила итд.) у оквиру групе делатности 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца.

Обавеза евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског фискалног уређаја прописује се и за делатности које обавља предузетник који плаћа порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход и који није обвезник пореза на додату вредност, и то:

Делатности у оквиру следећих области, односно група:

 

33.11

Поправка металних производа

33.12

Поправка машина

33.13

Поправка електронске и оптичке опреме

33.14

Поправка електричне опреме

33.15

Поправка и одржавање бродова и чамаца

33.17

Поправка и одржавање друге транспортне опреме

33.19

Поправка остале опреме

37

Уклањање отпадних вода

38.11

Скупљање отпада који није опасан

43.11

Рушење објеката

43.12

Припрема градилишта

43.13

Испитивање терена бушењем и сондирањем

43.21

Постављање електричних инсталација

43.22

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

43.29

Остали инсталациони радови у грађевинарству

43.31

Малтерисање

43.32

Уградња столарије

43.33

Постављање подних и зидних облога

43.34

Бојење и застакљивање

43.39

Остали завршни радови

43.91

Кровни радови

43.99

Остали непоменути специфични грађевински радови

45.20

Одржавање и поправка моторних возила

74.20

Фотографске услуге

81.10

Услуге одржавања објеката

81.30

Услуге уређења и одржавања околине

95.11

Поправка рачунара и периферне опреме

95.12

Поправка комуникационе опреме

95.21

Поправка електронских апарата за широку употребу

95.22

Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме

95.24

Одржавање и поправка намештаја

95.29

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство

96.01

Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

96.02

Делатност фризерских и козметичких салона

96.03

Погребне и сродне делатности

 

Почев од 1. јануара 2022. године мораће да се евидентира преко електронског фискалног уређаја и испорука хране и пића и пригодних сувенира на културним и спортским манифестацијама, музичким фестивалима, сајмовима, изложбама, вашарима и сличним манифестацијама код којих се плаћање добара и услуга врши интерним картицама издатим од стране организатора манифестације, назависно од тога што се подаци о врсти добра, количини, малопродајној цени и пореској стопи обезбеђују електронским путем.