ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

01. 03. 2021.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ У ЦИЉУ УБЛАЖАВАЊА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

 

Пореска Управа је данас 1.3.2021. године, на свом званичном сајту, како је претходно било и најављено, објавила Обавештење у вези примене Уредбе о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 11/21-у даљем тексту: Уредба). У наведеном обавештењу дата су ближа објашњења у вези са начином остваривања права на директна давања по Уредби, а посебно објашњења о начину подношења изјаве о прихватању директних давања и обавештења о избору пословне банке код које ће бити отворени наменски рачуни за уплату давања за субјекте који на дан ступања на снагу Уребе, односно на дан 13.2.2021. године, имају отворене текуће рачуне код више пословних банака. Давање изјаве којом се привредни субјекти опредељују за коришћење директних давања врши се, у прописаним роковима, на почетној страни портала е-Порези након избора обвезника у делу Избор пријаве, одабиром опције Избор пословне банке и Изјава о прихватању исплате директних давања, на начин објашњен у овом обавештењу.

Осим наведеног, у обавештењу су дата и објашњења и примери у вези са поступком подношења пореске пријаве ППП-ПД у зависности од момента коришћења директних давања. Према објашњењима која су дата, привредни субјекти који нису у могућности да у целини исплате зараду за фебруар 2021. године до краја марта, директна давања могу први пут искористити већ за потребе исплате зараде за фебруар 2021. године, под условом да до краја марта поднесу две пореске пријаве, једну са ОВП 109 за уплату доприноса на најнижу основицу без исплате зараде која мора носити датум плаћања до краја марта (на пример, у пољу 1.4. ППП-ПД унет датум 31.3.2021.), и другу пореску пријаву са ОВП 101 са датумом плаћања у априлу након уплате директних давања (на пример, у пољу 1.4. ППП-ПД унет датум 20.4.2021.). Подразумева се да jе у овом случају субјект дужан да доприносе на најнижу основицу плати до краја марта 2021. године, односно до дана плаћања који је наведен у пријави са ОВП 109 (у примеру на дан 31.3.2021.), док нето зараду исплаћује тек у априлу на дан плаћања наведен у другој пореској пријави са ОВП 101 (у примеру на дан 20.4.2021. године), када истовремено користи и директна давања. Важно је да у овом случају обе пореске пријаве буду поднете до краја марта, закључно са 31.3.2021. године, као и да доприноси на најнижу основицу за месец фебруар буду плаћени до краја марта. Напомињемо, субјекти који до краја марта поднесу само пријаву за уплату доприноса на најнижу основицу са ОВП 109, немају право на директна давања.

Подсећамо да смо детаљана упутства о примени Уредбе дали у ПС бр. 5/21, на стр. 5, док у наставку дајемо линк за обавештење Пореске управе објављено на њеном званичном сајту дана 1.3.2021. године:

https://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6967/-obavestenje-u-vezi-primene-uredbe-o-utvrdjivanju-programa-direktnih-davanja-iz-budzeta-republike-srbije-privrednim-subjektima-u-privatnom-sektoru-u-cilju-ublazavanja-ekonomskih-posledica-prouzrokovanih-epidemijom-bolesti-covid-19-izazvane-virusom-sars-cov-2.html