ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
У ИЗДАЊУ ПРИВР ЕДНОГ САВЕТНИКА

Једна од значајних издавачких делатности "Привредног саветника" су и периодична издања књига, приручника, публикација и образаца. У овим издањима првенствено се обрађује материја у областима:

  • Рачуноводства и пословних финансија,
  • Пореског система,
  • Прописа о ПДВ-у,
  • Пословања предузећа и предузетника,
  • Радних односа,
  • Законодавства и судске праксе,
  • Информационих техника у рачуноводственим и пословним системима,
  • и другим областима које су од интереса за пословне финансије и пословање предузећа.

Значајан број наших публикација изашао је у два, три и више издања. 

ИЗДАЊА У 2021. ГОДИНИ:

Приручник за примену ПДВ

Група аутора

- Седмо измењено и допуњено издање -
Јуни, 2021.

Детаљније

Наручи


Збирка прописа о ПДВ

Јуни, 2021

Детаљније

Наручи


Комплет књига Приручник за примену ПДВ
и
Збирка прописа о ПДВ

Јуни, 2021

Детаљније

Наручи


 

ИЗДАЊА У 2018. ГОДИНИ:


 


ПРИРУЧНИК
за вођење евиденције ПДВ и за састављање обрасца ПОПДВ


Група аутора

- Прво издање -
Јун, 2018.

Обим: 424 странa

Детаљније                     Садржај   

Збирка
прописа о порезу на додату вредост


Група аутора

- Прво издање -
Јун, 2018.

Обим: 216 странa

Детаљније                     Садржај   

 

ИЗДАЊА У 2017. ГОДИНИ:


 

ПРИРУЧНИК
за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике


Група аутора

- Друго издање -
Јануар, 2017.

Обим: 1.350 странa 

 

ИЗДАЊА У 2016. ГОДИНИ:


 

Коментар
Закона о стечају


Драгиша Б. Слијепчевић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим: 612 стране.

 Пољопривредно земљиште

Стојан Јокић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим:240 стране.


Приручник за примену прописа о буџетском рачуноводству

Група аутора

- Пето измењено и допуњено издање -
Јун, 2016.

Обим: 512 стране.


 

 

ИЗДАЊА У 2015. ГОДИНИ:


 

ПДВ
приручник
за примену
пореза на додату вредност


Група аутора

- Шесто измењено и допуњено издање -
Октобар, 2015.

Обим: 744 стране.


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.


Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране


 

ИЗДАЊА У 2014. ГОДИНИ:


 


Јуни 2014.

 

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
- Прво издање -

 

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -

  

ИЗДАЊА У 2013. ГОДИНИ:


 

Април, 2013.

РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

Детаљније на наредној страни!


Јануар 2013.

 

 

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
- пето измењено и допуњено издање -

 

 

Детаљније на наредној страни! 

ИЗДАЊА У 2011. ГОДИНИ:


Децембар 2011.

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

– усклађивање и регистрација привредних субјеката –

Прво издање,
Привредни саветник, Београд, децембар 2011 године,
обим 720 страна,
ISBN 978-86-7323-067-2

Цена са ПДВ за претплатнике : 6.000 динара

Цена са ПДВ за остала лица : 12.000 динара

Детаљније на наредној страни!

  

ИЗДАЊА У 2010. ГОДИНИ:


 

Август 2010.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Четврто измењено и допуњено издање,
Привредни саветник, Београд, август 2010 године,
обим 1448 страна, ISBN 978-86-7323-066-5

Цена са ПДВ:
за претплатнике на часопис "привредни саветник" 6.500 динара
за остала лица: 13.000 динара

Детаљније на наредној страни!


Фебруар 2010.

АНАЛИТИЧКИ
КОНТНИ ПЛАН
- за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике -

пето измењено и допуњено издање,
фебруар 2010.
oбим 204 стране,
ISBN 978-86-7323-064-1
цена са ПДВ: 2.500 динара

Детаљније на наредној страни!


Јануар 2010.

ПРИРУЧНИК
О ПРИМЕНИ КОНТНОГ ОКВИРА
У СКЛАДУ СА МРС/МСФИ
- за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике -

четврто измењено и допуњено издање,
јануар 2010. године.
обим 1.650 страна
цена са ПДВ:
за претплатнике на часопис "привредни саветник" 7.000 динара
за остала лица: 14.000 динара

Детаљније на наредној страни!


Октобар 2010.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У EXCEL-у,
базе података, макрои и апликације

- треће измењено и допуњено издање-

Привредни саветник, Београд, октобар 2010. године,
обим 387 страна, ISBN 978-86-7323-065-8

Цена са ПДВ: 2.200 динара

Ово издање са вежбама које се испоручују на диску уз ову публикацију, потпуности је прилагођено функцијама и новом корисничком интерфејсу имплементираном у Microsoft Office 2007. као и 2010. За читаоце који у свом раду користе Microsoft Office 2003 или претходне верзије, и даље је доступно друго издање ове публикације из 2005. године, приказано као следећа публикација у овом прегледу

Детаљније на наредној страни!


Јун 2005.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У EXCEL-у,
базе података, макрои и апликације

- друго измењено и допуњено издање-

Привредни саветник, Београд, јун 2005. године,
обим 363 стране, ISBN 86-7323-035-7

Цена са ПДВ: 1.800 динара

Ово издање, са вежбама које се испоручују на диску уз ову публикацију, употпуности је прилагођено функцијама и корисничком интерфејсу имплементираном у Microsoft Office 2003. и претходним верзијама Microsoft Office пакета

Детаљније на наредној страни! 

ИЗДАЊА У 2008. ГОДИНИ:


Јун 2008.

ПДВ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
- промет добара, услуга и закуп -

- II измењено и допуњено издање -
јун 2008 године
обим 560 страна, ISBN 978-86-7323-058-0

Цена приручника:
1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ износи: 6.000 динара;
2. За остале купце цена са ПДВ износи: 10.000 динара.

Детаљније на наредној страни!


Април 2008.

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА
О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

- четврто измењено и допуњено издање -
aприл 2008 године
обим 425 страна, ISBN 978-86-7323-056-6

Детаљније на наредној страни!

ЗБИРКА ПРОПИСА О
БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

- четврто измењено и допуњено издање -
aприл 2008 године
обим 405 страна, ISBN 978-86-7323-057-3

Детаљније на наредној страни!

Цена комплета који се састоји од:

- "Приручника за примену прописа о буџетском рачуноводству", четврто измењено и допуњено издање април, 2008. година и

- "Збирке прописа о буџетском рачуноводству, четврто измењено и допуњено издање април, 2008. година, износи:

1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ износи: 3.000 динара;

2. За остале купце цена са ПДВ износи: 6.000 динара. 

ИЗДАЊА У 2006. ГОДИНИ:


Јул 2006.

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ХИПОТЕЦИ
- историја и судска пракса -

јул 2006. године
обим 223 странe

цена са ПДВ: 2.400 динара

Детаљније на наредној страни!


Јун 2006.

КОМЕНТАР ЗАКОНА
О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ
- са прилозима IV, VII и VIII Директиве Европске унује-

јун 2006. године
oбим 239 страна, ISBN 86-7323-045-4
цена са ПДВ: 2.000 динара

Детаљније на наредној страни! 

ИЗДАЊА У 2005. ГОДИНИ:


Maj 2005.

УГОВОРИ У ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА
- са примерима уговора и судском праксом -

мај 2005. године

oбим 850 страна, ISBN 86-7323-034-9
цена са ПДВ: 2.500 динара

Детаљније на наредној страни!


 

На почетак стране!