ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

ПРИРУЧНИК О ПРИМЕНИ КОНТНОГ ОКВИРА
У СКЛАДУ СА МРС/МСФИ

за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике

четврто измењено и допуњено издање
јануар 2010.

Цена са укљученим ПДВ:

 

ПРЕДРАЧУН
се може преузети са овог сајта, са наредне стране!

 

Јануар 2010.

ГРУПА АУТОРА

Директор и одговирни уредник
др Ратомир Ћировић

 

ПРИРУЧНИК
О ПРИМЕНИ КОНТНОГ ОКВИРА
У СКЛАДУ СА МРС/МСФИ
-за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике-

четврто измењено и допуњено издање

Привредни саветник, Београд, јануар 2010,
обим: 1.728 страна, ISBN 978-86-7323-063-4

ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈЕ

У новом, четвртом издању овог приручника, који излази из штампе у јануару 2010. године, детаљно је обрађена садржина класа, група рачуна и основних рачуна у складу са одредбама измењених Међународних рачуноводствених стандарда (МРС) и Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) који су донети до краја 2009. године.

У новом издању је детаљно обрађена примена МРС/МСФИ, а посебно оних стандарда који уређују процењивање и приказивање хартија од вредности и других финансијских инструмената, одложена пореска средства и обавезе, дугорочна резервисања, резервисања за отпремнине за пензије и јубиларне награде, финансијски и оперативни лизинг, пољопривредну производњу, уговоре о изградњи и др.

Приручник је превасходно намењен за примену у пракси, и садржи детаљна објашњења примене домаћих прописа на основу којих послују привредни субјекти код нас и на основу којих настају пословне промене које се у пословним књигама и финансијским извештајима приказују на начин прописан МРС/МСФИ, али и у складу са нашим прописима.  У приручнику је обрађена примена свих актуелних прописа који су донети до средине јануара 2010. године, тако да ће његова примена олакшати израду годишњих финансијских извештаја за 2009. годину свих правних лица и предузетника.

Осим нових рачуноводствених прописа, у приручнику је обрађена примена нових прописа из области промета роба и услуга, платног промета, девизног пословања, тржишта хартија од вредности и других финансијских инструмената, царинског и пореског система, којима је извршено усклађивање са одговарајућим прописима и правним тековинама Европске уније. То је посебно изражено у области промета роба и услуга, царина и пореског система, код којих су, у међувремену, извршене значајне измене. С тим у вези, у приручнику су сви примери настанка и књижења пословних промена засновани на важећим прописима, уз одговарајуће образложење и објашњење. Такав приступ омогућава да приручник у практичном раду могу користити, поред рачуновођа, и други који обављају послове финансија, комерцијале и маркетинга, ревизије и контроле, правне и друге послове у чијем раду се користе прописи чија је примена обухваћена овим приручником.

На крају приручника дати су практични примери састављања финансијских извештаја за производно и трговинско привредно друштво, уз књижења пословних промена у дневнику и у главној књизи, закључак пословних књига и састављање образаца финансијских извештаја. Такође, на крају приручника дат је индекс појмова који су коришћени у приручнику, уз навођење страница на којима су обрађени коришћени појмови, што ће олакшати његову практичну примену.

 

 

 

 

Предрачун - наруџбеницу можете преузети на следећој страни!

 

На почетак стране!