ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У ЕXCEL-у
треће измењено и допуњено издање


Цена: 2200 динара

 

Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Октобар 2010.

Проф. др Константин Костић

Директор и одговорни уредник
др Ратомир Ћировић

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У EXCEL-у,
базе података, макрои и апликације

- треће измењено и допуњено издање-

Привредни саветник, Београд, октобар 2010. године,
обим 388 страна, ISBN 978-86-7323-065-8

Цена са ПДВ: 2.200 динараПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈЕ

Овај приручник намењен је корисницима који нису професионални програмери, а у обављању свакодневних послова баве се разноврсним табеларним израчунавањима и обрадом резултата у разним областима пословања, а у свом раду користе Microsoft Office 2007 или 2010. За кориснике који у свом раду и даље користе Microsoft Office 2003 или неке од претходних верзија Microsoft Office пакета, и даље је доступно друго издање ове публикације из 2005. године, које је у потпуности прилагођено функцијама и корисничком интерфејсу из Microsoft Office 2003.

Књига је писана  за читаоце који познају основе Excel-а, а желе да овладају методама практичне примене и коришћења овог пакета у праћењу пословања предузећа. У излагању се полази од главне књиге као законом дефинисане структуре за синтезу података, затим се обрађује праћење основних средстава, материјала и инвентара, недовршене производње, готових производа, робе, калкулација цена коштања производње и продајне цене производа, праћење купаца и добављача, обрачуна зарада, доприноса и пореза на зараде, кадровске евиденције и пословних резултата. Овладавајући применом Excel-a и Visual Basic for Applications за писање макро програма у рачуноводственом делу информационог система предузећа, читалац стиче знања која може применити у креирању разних практичних решења у свом свакодневном раду.

Уз књигу се добија и компакт диск на коме се налазе примери за самосталне вежбе у свим поглављима која се обрађују, чиме читалац стиче потребно искуство за практичну примену Excel-a.

Читаоци који желе да користе апликације обрађене у приручнику за вођење књиговодства у свом малом предузећу, препоручујемо да користе готове апликације следећих вежби са компакт диска:

  1. Вежба 3: Обрачун амортизације.
  2. Вежба 6: Калкулација цене кожтања производа;
  3. Вежба 7: Калкулација набавне и продајне цене робе;
  4. Вежба 8: Материјално - Робно књиговодство;
  5. Вежба 12: Обрачун зарада, пореза и доприноса на зараде;
  6. Вежба 13: Финансијско књиговодство и Књиговодство трошкова и учинака;

Напомињемо, да су примери за самосталне вежбе у овом издању прилагођени за Microsoft Office 2007 или 2010, те да ови примери неће функционисати у Microsoft Office 2003 или претходним издањима.

Поред наведених вежби, на компакт диску је дат и:

  • Програм Привредног саветника за израчунавање контролног броја у позиву на број по моделу 97, са упутством;

На бази материјала обрађеног у књизи и датих вежби, читалац може проценити потребан обима ангажовања на имплементацији описаних програма према својим специфичним потребама у односу на цене других професионалних програма, те на основи тих процена донети одлуку о економској исплативости примене једног или другог решења.