ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У ЕXCEL-у
друго измењено и допуњено издање


Цена: 1800 динара

 

Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Јун 2005.

Проф. др Константин Костић

Директор и одговорни уредник
мр Ратомир Ћировић


ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У EXCEL-у,
базе података, макрои и апликације

- друго измењено и допуњено издање-

Привредни саветник, Београд, јун 2005. године,
обим 363 стране, ISBN 86-7323-035-7

Цена са ПДВ: 1.800 динараПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈЕ

Овај приручник намењен је корисницима који нису професионални програмери, а у обављању свакодневних послова баве се разноврсним табеларним израчунавањима и обрадом резултата у разним областима пословања, а у свом раду користе Microsoft Office 2003 или претходне верзије Microsoft Office пакета. За кориснике који у свом раду користе Microsoft Office 2070 или 2010, доступно је ново - треће издање ове публикације из 2010. године, које је у потпуности прилагођено новим функцијама и корисничком интерфејсу, имплементираним у Office 2007.

Књига је писана  за читаоце који користе познају основе Excel-а, а желе да овладају методама практичне примене и коришћења овог пакета у праћењу пословања предузећа. У излагању се полази од главне књиге као законом дефинисане структуре за синтезу података, затим се обрађује праћење основних средстава, материјала и инвентара, недовршене производње, готових производа, робе, калкулација цена коштања производње и продајне цене производа, праћење купаца и добављача, обрачуна зарада, доприноса и пореза на зараде, кадровске евиденције и пословних резултата. Овладавајући применом Excel-a и Visual Basic for Applications за писање макро програма у рачуноводственом делу информационог система предузећа, читалац стиче знања која може применити у креирању разних практичних решења у свом свакодневном раду.

Уз књигу се добија и компакт диск на коме се налазе примери за самосталне вежбе у свим поглављима која се обрађују, чиме читалац стиче потребно искуство за пракзичну примену Excel-a.

Читаоци који желе да користе апликације обрађене у приручнику за вођење књиговодства у свом малом предузећу, препоручујемо да користе готове апликације следећих вежби са компакт диска:

 1. Вежба 12: Обрачун зарада, пореза и доприноса на зараде;
 2. Вежба 13: Финансијско књиговодство и Књиговодство трошкова и учинака;
 3. Вежба 8: Материјално - Робно књиговодство;
 4. Вежба 7: Калкулација набавне и продајне цене робе;
 5. Вежба 6: Калкулација цене кожтања производа;
 6. Вежба 3: Обрачун амортизације.

Поред наведених вежби, на компакт диску су дати и:

 • Програм Привредног саветника за израчунавање контролног броја у позиву на број по моделу 97, са упутством;
 • Демо верзије професионалних рачуноводствених програма из Привредног саветника - Информационих технологија, са упутствима за рад на прогрмима:
  - КОНТО, програм за финансијско рачуноводство,
  - КАЛ, програм за робно-материјално књиговодство;
  - ТОТАЛ, програм за обрачун зарада и накнада;
  - АВАНС, програм за фактурисање и вођење PDV евиденција.
  (демо верзије могу да раде у окружењу Windows 2000 и Windows XP);
 • Информације о програму БОЖИЋ у Power Point-у.

На бази материјала обрађеног у књизи и датих вежби, читалац може проценити потребан обима ангажовања на имплементацији описаних програма према својим специфичним потребама, са могућностима професионалних програма датих у демо верзијама и других професионалних програма, те на основи тих процена донети одлуку о економској исплативости примене једног или другог решења.