ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 1 и 2/2021
Београд, јули 2021. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

I. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1.   Одговорност за привредне преступе

2.   Подручје сходне примене ЗКП

3.   Трошкови

4.   Извршење кривичних санкција

II. СЕНТЕНЦЕ

1.   Измена подзаконског акта и примена члана 45. став ЗоПП-а (блажи закон)

2.   Одбачај оптужног предлога у фази претходног испитивања (Члан 105. ЗоПП-а)

3.   Битна повреда одредаба поступка из члана 368. став 1. тач. 11. ЗКП у вези члана 56. ЗоПП-а

4.   Оштећени у привредно-казненом поступку (члан 50. и 57. ЗОПП-а)

5.   Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС“, 71/01 … 76/10) Члан 354. став 1. тачка 3. ЗКП у вези члана 56. ЗоПП-а – околност која искључује кривично гоњење окривљеног правног лица

6.   Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 71/2001 … 76/2010) Члан 368. став 1. тачка 11. ЗКПУ у вези члана 56. ЗоПП-а – апсолутно битна повреда одредаба .. поступка  

7.   Закон о привредним преступима Члан 38. ЗоПП-а застарелост извршења новчане казне по правноснажној и извршној пресуди донетој у привредно-казненом поступку

8.   Битна повреда одредаба кривичног поступка (члан 438. став 2. тачка 3. у вези члана 56. ЗоПП-а)

9.   Нове чињенице у жалби (члан 436. Законика о кривичном поступку)

10. Огранак привредног друштва у привредно-преступном праву (члан 567. Закона о привредним друштвима у вези са одредбом члана 6. Закона о привредним преступима)

11. Одређивање представника окривљеног правног лица и кажњавање по том основу

12. Време извршења дела (члан 438. став 2. тачка 1. и 2. ЗКП)

13. Обележје бића привредног преступа

14. Битна повреда поступка (члан 438. став 2. тачка 2. у вези става 2. тачка 4. ЗоПП-а)

15. Време извршења привредног преступа

16. Директна правна заблуда (одредба члана 29. Кривичног законика)

17. Стварна заблуда (одредба члана 28. Кривичног законика)

18. Захтев за понављање привредно-преступног поступка

19. Својство странке у поступку у смислу члана 6. став 2. ЗоПП

20. Изрицање новчане казне због неодређивања представника правног лица и апсолутна застара привредно казненог поступка

21. Погрешно означење странке као битна повреда поступка

22. Субјективни идентитет оптужбе као битна повреда поступка

23. Одлагање кривичног гоњења из члана 283. ЗКП и примена члана 14. Закона о привредним преступима

24. Прекорачење оптужбе из члана 438, став 1.  тачка 9. ЗКП Уредност оптужног предлога

25. Одбацивање оптужног предлога према правном лицу услед смрти окривљеног одговорног лица

26. Садржина образложења пресуде

27. Језик и писмо у поступку (члан 11. ЗКП)

28. Изрицање пресуде (члан 418. ЗКП)

29. Битна повреда одредаба ЗКП (члан 438. ЗКП)

30. Однос пресуде и оптужбе (члан 420. ЗКП)

III. РЕФЕРАТИ

Јелена Шопаловић, судски саветник Привредног апелационог суда

ЕКОЛОШКИ ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ
– са освртом на поједине институте казненог права –

 

На почетак стране!